HỒ SƠ MỞ NGÀNH
Minimize
ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NĂM HỌC 2018 - 2019

I. Đề án mở ngành Luật

1. Hồ sơ mở ngành Luật

2. Nhận xét của HĐ Khoa học và Đào tạo về hồ sơ mở ngành

3. Quyết định mở ngành Luật

II. Đề án mở ngành Quản trị khách sạn

1. Hồ sơ mở ngành Quản trị khách sạn

2. Nhận xét của HĐ Khoa học và Đào tạo về hồ sơ mở ngành

3. Quyết định mở ngành Quản trị khách sạn