Học sinh, sinh viên Trường Đại học Nha Trang
thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi học tập và sinh hoạt

Thông báo: Dự thảo Quy định: Về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong Trường Đại học Nha Trang 

Le Hoai Nam 11/26/2013 3:41:02 PM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

­­­­­­­­­­­­

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Số:............/QĐ/ĐHNT.                                              Khánh Hòa, Ngày       tháng    năm 20.....

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá

trong Trường Đại học Nha Trang

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

 

Căn cứ Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường Đại học;

Căn cứ Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT ngày 13/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định  về Công tác Phòng, Chống tác hại của thuốc lá trong ngành Giáo dục

Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính và Trưởng Phòng Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong Trường Đại học Nha Trang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

           Điều 3. Trưởng các Phòng, Trung tâm, Phân hiệu, Khoa, Viện, Bộ môn; Các chi hội sinh viên, cán bộ viên chức, người lao động và học sinh,sinh viên trong toàn Trường và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

Text Box: Nơi nhận: - Bộ GD&ĐT (để báo cáo); - ĐU, BGH, CĐ, ĐTN; - Như Điều 3; - Website nhà trường; - Lưu: VT, P.CTSV

 

                                   Vũ Văn Xứng

 

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

­­­­­­­­­­­­

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 


QUY ĐỊNH

Về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong

Trường Đại học Nha Trang

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-ĐHNT, ngày     tháng      năm 20........

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

 

I/ Những quy định chung:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong Trường Đại học Nha Trang trên cơ sở Quy định “Về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục” ban hành kèm theo Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT ngày 13/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: yêu cầu, nguyên tắc, nội dung của công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; trách nhiệm của các đơn vị trong trường; khen thưởng và xử lý vi phạm.

2. Quy định này áp dụng đối với tất cả các đơn vị, cơ sở trong trường; cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học trong toàn trường.

Điều 2. Giải thích về từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.     Các sản phẩm thuốc lá là các sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hay một phần nguyên liệu thuốc lá và được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi hoặc các dạng sản phẩm khác dùng để hút, nhai, ngửi và mút.

2.     Tác hại của thuốc lá là ảnh hưởng có hại đến sức khỏe con người và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 3. Yêu cầu của công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá

1.     Là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường.

2.     Nghiêm cấm hút thuốc lá trong nhà trường.

3.     Đảm bảo phối hợp thường xuyên giữa nhà trường và gia đình người học trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

4.     Phát huy vai trò gương mẫu của nhà giáo, cán bộ viên chức, người lao động và sự chủ động tích cực của người học trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

5.    Đảm bảo quyền của người không hút thuốc lá được sống trong bầu không khí không khói thuốc lá.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá

1.     Cung cấp thông tin chính xác, khách quan liên quan đến tác hại của thuốc lá.

2.     Bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá với các nội dung hoạt động của phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

3.     Nghiêm cấm người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên sử dụng thuốc lá trong trường.

4.     Khuyến khích người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên đang sử dụng thuốc lá thay đổi hành vi, tiến tới cai nghiện thuốc lá.

 

II/ Nội dung của công tác phòng, chống tác hại của thuôc lá:

Điều 5. Nội dung giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá

1. Các chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, trách nhiệm của người học, nhà giáo, cán bộ viên chức trong việc thực hiện quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2. Các kiến thức cơ bản về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế và môi trường.

3. Lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường không thuốc lá.

4. Tuyên truyền cho người học, nhà giáo, cán bộ viên chức trong trường về tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ, kinh tế và môi trường.

Điều 6. Các biện pháp thông tin, giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá

1.      Lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các môn học có liên quan và trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2.      Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, vẽ tranh, mít tinh, biểu diễn văn nghệ về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

3.      Tổ chức Tuần lễ quốc gia không thuốc lá và ngày Thế giới không thuốc lá 31/5.

4.      Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên. Đưa nội dung giáo dục, tuyên truyền lên các phương tiện thông tin, truyền thông của nhà trường.

5.      Phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức, đoàn thể trong Trường tuyên truyền, vận động cha mẹ, người thân gương mẫu không hút thuốc lá.

6.      Phối hợp nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá với nội dung hoạt động của các phong trào thi đua trong ngành Giáo dục & Đào tạo và trong nhà trường.

Điều 7. Các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá

1.        Treo biển hoặc biểu tượng "Cấm hút thuốc lá" ở các hành lang, lớp học, phòng họp, các phòng làm việc trong trường và trong khuôn viên.

2.        Cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị, sản xuất, kinh doanh thuốc lá và các sản phẩm của thuốc lá trong nhà trường.

3.        Cấm nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức.

4.        Cấm người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong trường tham gia các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá trái pháp luật.

5.        Đưa kết quả hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua trong nhà trường.

 

III/ Tổ chức thực hiện:

Điều 8. Kinh phí cho hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá

1.  Kinh phí cho hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá được cân đối trong kinh phí chi cho hoạt động của Nhà trường do ngân sách cấp hàng năm.

2.  Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ các dự án, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá.

Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị trong Trường.

1.  Phòng Tổ chức Hành chính là đầu mối giúp Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, cụ thể như sau:

a)      Xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá trong toàn trường;

b)     Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong toàn trường;

c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá cho người học, cán bộ, nhà giáo, nhân viên trong trường nêu trong Phụ lục II Quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     d) Hàng năm, báo cáo Hiệu trưởng tình hình thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong toàn trường. Lập báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo vào dịp tổng kết năm học.

 2. Phòng Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo chủ trì phối hợp với Khoa Khoa học Chính trị và  Bộ môn giáo dục Pháp luật đại cương đưa nội dung giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình giảng dạy.

 3. Phòng Tổ chức - Hành chính chủ trì phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên lập kế hoạch và đưa ra các tiêu chí thi đua, khen thưởng và kỷ luật cho các đơn vị, cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học trong trường về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong toàn trường.

 4. Trung tâm phục vụ trường học ra soát, bổ sung  việc treo biển hoặc biểu tượng "Cấm hút thuốc lá" ở các hành lang, lớp học, phòng họp và các phòng làm việc trong trường và khuôn viên trường; ra thông báo các dịch vụ mở trong trường không được bán thuốc lá.

 5. Đoàn Thanh niên phối hợp, Hội sinh viên với Phòng Công tác Sinh viên, Khóa khoa học Chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong sinh viên toàn trường.

 6. Trạm Y tế chủ trì phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên đưa ra các nội dung tuyên truyền liên quan đến tác hại của thuốc lá và phương pháp cai nghiện thuốc lá.

 7. Các đơn vị trong Trường (kể cả các đơn vị xa trường) có trách nhiệm chủ động tham gia, phối hợp triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong toàn trường theo nội dung của quy định này; Đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá trong trường học, thực hiện “trường học không thuốc lá”.

Điều 10: Khen thưởng và kỷ luật

1.      Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một nội dung, tiêu chuẩn để xét đánh giá tập thể, cán bộ, công chức trong công tác thi đua hàng năm.

2.      Phòng Hành chính - Tổng hợp và các đơn vị có liên quan tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

3.      Tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật, của nhà trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BS: HOAINAM-CTSV

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Văn Xứng

 


Các tin cùng thể loại
+ Một số nội dung giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
+ Thông điệp Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia Không thuốc lá năm 2013
+ Bộ Y tế ngày 15.8 đã triển khai thực hiện luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.
+ 7 ĐIỀU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHÔNG ĐƯỢC LÀM
+ 10 ĐIỀU CBVC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHÔNG ĐƯỢC LÀM
+ Thông báo: v/v kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật về thực hiện môi trường không có khói thuốc
+ BÁO CÁO:Kết quả làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện môi trường không khói thuốc trên địa bàn thành phố Nha Trang