Học sinh, sinh viên Trường Đại học Nha Trang
thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi học tập và sinh hoạt

Số:2829/BGDĐT-CTHSSV,ngày 03 tháng 5 năm 2013" V/v triển khai Luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2013" 

Le Hoai Nam 11/26/2013 10:51:07 AM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


Số: 2829/BGDĐT-CTHSSV

V/v triển khai Luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2013

 

Kính gửi:    

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng

và trung cấp chuyên nghiệp.

 

 

Ngày 18/6/2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013, trong đó quy định về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, các biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và các điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Để phổ biến và thực thi hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời hưởng ứng Ngày Thế giới Không thuốc lá (31/5) và Tuần Lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5 - 31/5/2013), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) chỉ đạo và tổ chức triển khai các hoạt động sau:

1. Tuyên truyền phổ biến và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL). Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 56/CT-BGDĐT ngày 02/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác PCTHTL trong ngành giáo dục và Quy định về công tác PCTHTL trong ngành giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch hoạt động hằng năm. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện và vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn Luật.

3. Tổ chức phát động xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá; treo biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm; bổ sung tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc, học tập và nơi công cộng vào tiêu chuẩn đánh giá thi đua của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức các hoạt động PCTHTL như mít tinh, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá ... Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5 – 31/5/2013) tại cổng ra vào cơ quan, đơn vị. Tăng cường đưa tin, bài viết hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá trên các báo, tạp chí của cơ sở và của ngành giáo dục.

5. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định về PCTHTL trong các cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/6/2013 theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 04 38694029; E-mail: nason@moet.edu.vn.

Các thông tin về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá và các tài liệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá có thể tải về từ website: www.vinacosh.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Trần Quang Quý (để b/c);

- Bộ Y tế (để phối hợp);

- Các đơn vị thuộc Bộ (để p/h);

- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

 

 

(đã ký)

 

 

Ngũ Duy Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các tin cùng thể loại
+ Nghị định số 176/NĐ-CP " Điều 23,24 quy định xử phạt về địa điểm hút thuôc lá và bán thuốc lá"
+ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC