HỘI THI NỮ SINH TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NĂM 2013
Sơ kết 03 năm tình hình, kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 Le Hoai Nam 12/13/2013 3:02:05 PM
 Thực hiện công văn số 6401/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16/9/2013 về việc báo cáo 03 năm tình hình, kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 (ban hành tại Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010) và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục gai đoạn 2012-2015