HỘI THI NỮ SINH TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NĂM 2013
  
Hướng tới

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
PHÒNG CTCT&SV


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                    

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ  HỒ SƠ SINH VIÊN


            a. Mục đích:

- Giúp cho đơn vị và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch công tác, quy định.

- Đảm bảo đúng quy định, tính chính xác trong công tác hồ sơ sinh viên.    
             - Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

b. Nội dung:

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

1

Thông báo những giấy tờ sinh viên cần nộp.

- Phòng Công tác Chính trị &SV  (chủ trì).

- Phòng Đào tạo Đại học phối hợp hỗ trợ

Gửi thông báo trước 01 tuần khi sinh viên nhập học.

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Học bạ (bản sao) mang bản chính để đối chiếu.

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao)/Giấy CNTN tạm thời (bản chính)

Quy chế Sinh viên Trường Đại học, Nha Trang hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số: 1022/QĐ-ĐHNT ngày 02/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

2

Tiếp nhận hồ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Trong các đợt nhập học

Các loại giấy tờ quy định ở trên

Kế hoạch nhập học

3

Triển khai tiếp nhận dữ liệu thông tin sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

20 ngày

Mẫu Thông tin sinh viên

Theo mẫu chung của Bộ và Nhà trường

4

Kiểm tra đối chiếu, bổ sung thông tin

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

90 ngày

- Hồ sơ sinh viên

- Dữ liệu trên phần mềm quản lý

5

Thông báo kết quả kiểm tra và điều chỉnh bổ sung hỗ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

1 năm

- Bổ sung các giấy tờ chưa trùng khớp.

- Bổ sung bằng tốt nghiệp THPT (đối với những sinh viên nộp giấy chứng nhận tạm thời khi nhập học.

6

Ra Quyết định BTH vì lí do không đảm bảo hồ sơ sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Đầu học kỳ năm thứ 2

Không cung cấp đủ giấy tờ theo quy định

7

Rà soát thông tin lần cuối trước khi ra quyết định tốt nghiệp

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Trong học kỳ cuối (thời hạn 1 tháng)

8

Thanh lý hồ sơ ( hồ sơ giấy)

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Sau khi khóa học kết thúc 4 năm đối với đại học, 3 năm đối với cao đẳng.

Ghi chú:

Dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý  được lưu giữ.


Sơ kết 03 năm tình hình, kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 

Le Hoai Nam 12/13/2013 3:02:05 PM
Thực hiện công văn số 6401/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16/9/2013 về việc báo cáo 03 năm tình hình, kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 (ban hành tại Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010) và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục gai đoạn 2012-2015

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

          

        Số:494/BC-ĐHNT                               Khánh Hòa, ngày 04  tháng 10 năm 2013

BÁO CÁO

Sơ kết 03 năm tình hình, kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về

Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020


            Thực hiện công văn số 6401/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16/9/2013 về việc báo cáo 03 năm tình hình, kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 (ban hành tại Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010) và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục gai đoạn 2012-2015 (ban hành tại Quyết định số 970/QĐ-BGDĐT ngày 09/3/2012), Trường Đại học Nha Trang báo cáo kết quả sơ kết 03 năm như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

            Trường Đại học Nha Trang được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

        — Về cơ cấu tổ chức:

      - Trường gồm 3 cấp quản lý: Trường, khoa, bộ môn. Hiện có 32 đơn vị trực thuộc Giám hiệu, gồm: 8 Phòng chức năng và Thư viện; 13 Khoa, 11 Viện nghiên cứu, Trung tâm, Phân hiệu.

            - Đội ngũ cán bộ viên chức của Nhà trường gồm 730 người trong đó TS: 90; Ths: 256; ĐH: 281; trình độ khác 103.

- Hiện nay Nhà trường đang đào tạo đa dạng các loại hình, cấp học, bậc học theo các chuyên ngành: Tiến sĩ (5 chuyên ngành), Thạc sĩ (07 chuyên ngành) và Đại học - Cao đẳng (26 chuyên ngành). Với quy mô trên 15.000 sinh viên.

— Về tổ chức Đoàn thể: Đảng bộ Trường, Công đoàn Trường, Đoàn Thanh niên  Hội cựu chiến binh Trường và Hội Sinh viên Trường.

II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

1. Về tổ chức quán triệt, tuyên truyền, ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện Luật bình đẳng giới:

Trong 3 năm qua, Ban vì sự tiến bộ phục nữ Trường được củng cố và kiện toàn phù hợp với tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với Luật Bình đẳng giới và các Nghị định của Chính phủ về bình đẳng giới. Đồng thời tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Đảng bộ Trường về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Trường Đại học Nha Trang xác định công tác nữ và vấn đề bình đẳng giới là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện phát triển giáo dục đào tạo mang tính chiến lược của Nhà trường. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Trường đã tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường thực hiện Nghị quyết 04/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường đổi mới công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới” và Chỉ thị 37/CT-BBT của Ban Bí thư về công tác cán bộ nữ; Nghị định số 19/NĐ-CP về quy định các cơ quan Nhà nước, tạo điều kiện cho Hội phụ nữ các cấp tham gia vào quản lý nhà nước; chỉ đạo thực hiện các mục tiêu Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ, tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia trong các cấp ủy Đảng và chính quyền.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về giới đã được quan tâm từ cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp. Luật bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn Luật đã được triển khai và thực hiện trên hầu hết ở các đơn vị và được tuyên truyền trên trang web của Trường.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ đã phối hợp với đơn vị và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ viên chức-người lao động (CBVC-NLĐ) và học sinh sinh viên về giới và bình đẳng giới, góp phần thực hiện nghiêm túc Luật bình đẳng giới, nỗ lực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

Xác định được tầm quan trọng của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới Đảng ủy và Ban Giám hiệu thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao và tích cực triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của cấp trên.

2. Kết quả thực hiện những chức năng, nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới:

2.1 Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị:

2.1.1 Đối với cán bộ viên chức trường.

Trong lĩnh vực chính trị, sự tham gia của phụ nữ trong các vị trí quản lý, lãnh đạo, các đoàn thể đã có sự thay đổi theo hướng ngày càng tăng, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

-             Đội ngũ cán bộ viên chức (CBVC) của Nhà trường gồm 730 người trong đó nữ cán bộ viên chức 286 người chiếm 39%.

*    Số lượng:                                                        286 nữ/730

-             Số lượng trong biên chế:                      98 nữ/310 CBVC

-             Số lượng hợp đồng dài hạn:                  157 nữ/330 CBVC

-             Số LĐ ký với các ĐV trực thuộc Trường:       29 nữ/90 LĐ

*    Chất lượng:

-             Phó giáo sư:                                           1 nữ/10 PGS (chiếm 10%)

-             Giảng viên chính:                                   20 nữ/95 GVC (chiếm 21,1%)

-             Giảng viên:                                             163 nữ/457 GV (chiếm 35,7%)

-             Tiến sĩ:                                                   19 nữ/90 TS (chiếm 21,1%)

-             Thạc sĩ:                                                   79 nữ/256 ThS (chiếm 30,9%)

-             Đại học:                                                  126 nữ/281 ĐH (chiếm 44,8%)

-             Trình độ khác                                         48/103 (chiếm 46,6%)

-             Tham gia công tác quản lý: 23 nữ/126 từ phó tổ trở lên (chiếm 18,3%)

-             Tham gia công tác Đảng: 4/19 đảng ủy viên (chiếm 21,1%); 13/51 chi ủy các chi bộ (chiếm 25,5%)

-             Tham gia công tác Công đoàn: 1/5 Thường vụ CĐ Trường (1 là Phó Chủ tịch CĐ Trường, Trưởng Ban Nữ công) (chiếm 20%); 4/15 BCH CĐ Trường (chiếm 26,7%); 28/69 BCH CĐ bộ phận và tổ CĐ trực thuộc (chiếm 40,6%).

Như vậy, việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành giáo dục giai đoạn 2012-2015 về bình đẳng giới trong chính trị đã đạt được những kết quả nhất định.

-             Kết quả thực hiện Mục tiêu 1 của Chiến lược:

o       Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng đạt 25,5%

o       Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ nữ trong Đảng ủy chiếm 21,1%, trong Thường vụ Công đoàn Trường chiếm 20%

-             Kết quả thực hiện Mục tiêu 1 của Kế hoạch:

o       Chỉ tiêu 4: Ban Giám hiệu đã từng có 1 Phó hiệu trưởng là nữ đã về hưu, nhưng hiện chưa có nữ kế cận. Đảng ủy và Ban Giám hiệu đã và đang quy hoạch, bồi dưỡng ít nhất 2 cán bộ nữ để đủ điều kiện ứng cử vào BGH trong nhiệm kỳ tới.

2.1.1 Đối với học sinh, sinh viên trường.

+ Đoàn Thanh niên trường:

- BCH Đoàn trường:             2 sinh viên nữ/ 27 UV BCH. Chiếm 7,4%

- BCH các Đoàn khoa/Viện:    có tổng số 18/77 cán bộ chiếm  23,4%

- BCH các chi đoàn:              65 sinh viên nữ/370 cán bộ đoàn ở các chi đoàn (vì có dao động trong năm học quan nên con số BCH các chi đoàn chỉ tương đối) chiếm 17,6%.

+ Hội sinh viên trường:

- BCH HSV trường : 10/23 tỷ  lệ  43,5%

- BCH LCH các khoa, viên:: 46/98 tỷ  lệ  46,9%

- CHI HỘI: 86/148 tỷ  lệ   5,1% ( Số SV khóa 55 mới nhập học chưa có số liệu)

2.2 Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

2.2.1. Đối với cán bộ viên chức trường:

Trong thời gian qua Đảng ủy, Giám hiệu Trường, cũng như lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã quan tâm đến công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đã cử nhiều cán bộ nữ đi tập huấn, đào tạo và nghiên cứu ở trong và ngoài nước. Có quy hoạch cụ thể về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ giảng viên, trong đó đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện cho cán bộ nữ.

Trong các năm 2011-2013 đã có 2 nữ /8 cán bộ lãnh đạo được cử đi học cao cấp lý luận chính trị-hành chính.

-             Kết quả thực hiện Mục tiêu 3 của Chiến lược:

o       Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ nữ thạc sĩ 30,9%; Tỷ lệ nữ tiến sĩ đạt 21,1% (vượt chỉ tiêu 1,1%)

-             Kết quả thực hiện Mục tiêu 4 và 6 của Kế hoạch:

o       Mục tiêu 4:

§        Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ nữ thạc sĩ 30,9%

§        Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ nữ tiến sĩ đạt 21,1% (vượt chỉ tiêu 1,1%)

o       Mục tiêu 6:

§        Chỉ tiêu 3: Dưới 100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới được tập huấn về kỹ năng lồng ghép giới trong giáo dục.

2.2.1. Đối với học sinh sinh viên trường:

+ Tổng số sinh viên toàn trưởng tỷ lệ nữ hiện đang học.các khóa 52,53,54,55.

STT

Hệ đào tạo

Tổng SV

Nữ

Tỷ lệ

1

Đại học chính quy

8870

5239

59,.06%

2

Cao đẳng chính quy

3641

2149

59,02%

3

Trung cấp chính quy

916

405

44.20%

Tổng số 

13427

7793

58,04%

III. KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC

Qua 03 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành giáo dục giai đoạn 2012-2015, Trường Đại học Nha Trang đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn gặp một số khó khăn, thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu (đến năm 2015) như sau:

1.      Do đặc thù về công việc, ngành nghề đào tạo, tỷ lệ nữ cán bộ viên chức trong trường hiện chiếm tỷ lệ 39%, trong đó nhiều CBVC làm công tác quản lý tại các phòng ban, không trực tiếp tham gia giảng dạy, do đó việc đạt chỉ tiêu tỷ lệ nữ thạc sĩ 40% trong tổng số thạc sĩ vào năm 2015 là khó thực hiện.

2.      Đa số cán bộ làm công tác bình đẳng giới chưa được tập huấn về kỹ năng lồng ghép giới trong giáo dục.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP CHO NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1.      Phương hướng:

Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã xây dựng, phấn đấu để đạt các chỉ tiêu của Chiến lược và Kế hoạch đến 2015, đặc biệt là các chỉ tiêu, mục tiêu hiện vẫn chưa thực hiện xong như: chỉ tiêu 4 của mục tiêu 1 và chỉ tiêu 3 của mục tiêu 6 trong Kế hoạch.

2.      Giải pháp thực hiện:

-             Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành giáo dục giai đoạn 2012-2015.

-             Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Ban Giám hiệu trong thực hiện Chiến lược và Kế hoạch.

-             Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Chiến lược và Kế hoạch.

-             Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ và Ban Nữ công Công đoàn Trường trong việc thực hiện Chiến lược và Kế hoạch.

-             Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch dài hạn cán bộ quản lý, lãnh đạo nữ. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ nữ trong diện quy hoạch về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong thời gian tới.

-             Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ nữ, đặc biệt là giảng viên nữ, để đến năm 2014 100% giảng viên nữ đứng lớp có trình độ thạc sĩ trở lên.

-             Cử cán bộ làm công tác bình đẳng giới đi tập huấn về vấn đề giới và bình đẳng giới, về kỹ năng lồng ghép giới trong giáo dục.

-             Lồng ghép giáo dục về bình đẳng giới trong các đợt sinh hoạt, học tập, giáo dục chính trị, công dân hàng năm cho học sinh, sinh viên.

-             Thực hiện lồng ghép về giới, bình đẳng giới trong các hoạt động của công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ-Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về vấn đề giới, bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép giới trong giáo dục tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên, tạo điều kiện để nhiều cán bộ làm công tác bình đẳng giới của Trường được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn này.

                                                                                                                                                                       KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                   

                  - Bộ GD&ĐT;                                                                        (Đã ký và đóng dấu)

                  - Lưu VT.                                                              

                          

                                                                                                      Hoàng Hoa Hồng  

 


Các tin cùng thể loại