TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
 
 
Th.S. Tống Văn Toản
        
.     Chức vụ: Trưởng phòng CTSV
·     Địa chỉ:Nhà Hiệu bộ - Số 2 Nguyễn Đình Chiểu
·     Điện thoại:  0983208112
·     Email:<Toantv@ntu.edu.vn>
 
  CV: Nguyễn Ngọc Đoan

          
Chức vụ: Chuyên viên phòng ctsv
Địa chỉ: Nhà hiệu bộ- Số 2 Nguyễn Đình Chiểu
  Điện thoại cơ quan: 2221900
 
CV Ngô Ngọc Anh

Chức vụ: Chuyên viên phòng ctsv
Địa chỉ: Nhà hiệu bộ- Số 2 Nguyễn Đình Chiểu
Điện thoại cơ quan: 2221900
 
  CN. Nguyễn Công Ngọc.

     Chức vụ: Chuyên viên phòng CTSV
     Địa chỉ: Nhà hiệu bộ- Số 2 Nguyễn Đình Chiểu
     Điện thoại cơ quan: 2221900

 
 
CN. Nguyễn Thi Huệ
        Chức vụ: Chuyên viên phòng CTSV
Địa chỉ:       Số 2 Nguyễn Đình Chiểu
Điện thoại: 0914086128
Email:         huethai.ntu@gmail.com
         


 
Ths: Phạm Trọng Hợp
Chức vụ: Chuyên viên phòng CTSV 
Địa chỉ: Nhà hiệu bộ- Số 2 Nguyễn Đình Chiểu
Điện thoại cơ quan: 2221900


   Ths: Vũ Thị Nhung
Chức vụ: Chuyên viên phòng CTSV 
Địa chỉ: Nhà hiệu bộ- Số 2 Nguyễn Đình Chiểu
Điện thoại cơ quan: 2221900