TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ SINH VIÊN
 
 
Th.S. Tống Văn Toản

        
.     Chức vụ: Trưởng phòng CTCT&SV
·     Địa chỉ:Nhà Hiệu bộ - Số 2 Nguyễn Đình Chiểu
·     Điện thoại:  0983208112
·     Email:<Toantv@ntu.edu.vn>
 
  TS: Nguyễn Thế Hân

          
Chức vụ: Phó phòng CTCT&SV
   Địa chỉ: Nhà hiệu bộ- Số 2 Nguyễn Đình Chiểu
  Điện thoại cơ quan: 2221900
 

CV: Nguyễn Ngọc Đoan
Chức vụ: Chuyên viên phòng CTCT&SV
Địa chỉ: Nhà hiệu bộ- Số 2 Nguyễn Đình Chiểu
Điện thoại cơ quan: 2221900
 
  CN. Nguyễn Vân Tường Vy.

     Chức vụ: Chuyên viên phòng CTCT&SV
     Địa chỉ: Nhà hiệu bộ- Số 2 Nguyễn Đình Chiểu
     Điện thoại cơ quan: 2221900


 
CN. Trần Thị Thùy Dương
        Chức vụ: Chuyên viên phòng CTCT&SV
Địa chỉ:       Số 2 Nguyễn Đình Chiểu
Điện thoại: 2221900
         Email:         duongttt@ntu.edu.vn
         


 
CV: Trang Kim Yến
Chức vụ: Chuyên viên phòng CTCT&SV 
Địa chỉ: Nhà hiệu bộ- Số 2 Nguyễn Đình Chiểu
Điện thoại cơ quan: 2221900


   Ths: Vũ Thị Nhung
Chức vụ: Chuyên viên phòng CTCT&SV 
Địa chỉ: Nhà hiệu bộ- Số 2 Nguyễn Đình Chiểu
Điện thoại cơ quan: 2221900