4. QUY TRÌNH XÉT CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN TRƯỜNG, CHUYỂN BẬC ĐÀO TẠO, NGHỈ HỌC CÓ THỜI HẠN VÀ THÔI HỌC  

Trần Thị Thùy Dương 6/25/2020 9:04:01 AM

QUY TRÌNH XÉT CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN TRƯỜNG, CHUYỂN BẬC ĐÀO TẠO, NGHỈ HỌC CÓ THỜI HẠN VÀ THÔI HỌC

a. Mục đích:     - Giúp cho các đơn vị thực hiện theo đúng kế hoạch công tác

- Nhằm đảm bảo tính khách quan trong công tác quản lý sinh viên.

- Đảm bảo tính chính xác trong công tác khen thưởng, khen đúng đối tượng.

- Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

b. Nội dung:

 

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

Ghi chú

1

- Hoàn thiện đơn

 

- Ý kiến đề nghị

 

 

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra rà soát các điều kiện và ý kiến tham mưu cho Hiệu trưởng

- HSSV

 

- Các khoa

 

 

- Phòng CTCTSV

 

 

02 tuần đầu tiên của học kỳ.

 

05 ngày sau khi nhận đơn.

 

 Mẫu đơn tại trang web p.CTCTSV

 

 

 

 

 

Quy chế “Công tác Sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ hệ chính quy” ban hành kèm theo quyết định số: 1022/QĐ-ĐHNT ngày 02/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang; Quy định “Đào tạo trình độ đại học và cao đẳng của Trường Đại học Nha Trang” ban hành kèm theo quyết định số: 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

 

 

Ngoài thời gian theo quy định đối với các trường hợp nghỉ học và nghỉ học có thời hạn xét theo trường hợp cụ thể.

Trường hợp chuyển khoa phải có ý kiến của BCN khoa đang học và khoa xin chuyển đến.

Trường hợp chuyển Trường phải có ý kiến của hiệu trưởng trường đang học và trường chuyển đến.

2

Ra quyết định

Hiệu trưởng ký quyết định

01 ngày

Mẫu quyết định (9)

3

Thông báo quyết định

Nhập dữ liệu vào mạng quản lý đào tạo.

- Văn thư

 

- Phòng CTCTSV

01 ngày

 

01 ngày

 


Các tin cùng thể loại
+ 4. QUY TRÌNH XÉT CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN TRƯỜNG, CHUYỂN BẬC ĐÀO TẠO, NGHỈ HỌC CÓ THỜI HẠN VÀ THÔI HỌC

  
Hướng tới

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
PHÒNG CTCT&SV


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                    

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ  HỒ SƠ SINH VIÊN


            a. Mục đích:

- Giúp cho đơn vị và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch công tác, quy định.

- Đảm bảo đúng quy định, tính chính xác trong công tác hồ sơ sinh viên.    
             - Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

b. Nội dung:

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

1

Thông báo những giấy tờ sinh viên cần nộp.

- Phòng Công tác Chính trị &SV  (chủ trì).

- Phòng Đào tạo Đại học phối hợp hỗ trợ

Gửi thông báo trước 01 tuần khi sinh viên nhập học.

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Học bạ (bản sao) mang bản chính để đối chiếu.

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao)/Giấy CNTN tạm thời (bản chính)

Quy chế Sinh viên Trường Đại học, Nha Trang hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số: 1022/QĐ-ĐHNT ngày 02/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

2

Tiếp nhận hồ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Trong các đợt nhập học

Các loại giấy tờ quy định ở trên

Kế hoạch nhập học

3

Triển khai tiếp nhận dữ liệu thông tin sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

20 ngày

Mẫu Thông tin sinh viên

Theo mẫu chung của Bộ và Nhà trường

4

Kiểm tra đối chiếu, bổ sung thông tin

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

90 ngày

- Hồ sơ sinh viên

- Dữ liệu trên phần mềm quản lý

5

Thông báo kết quả kiểm tra và điều chỉnh bổ sung hỗ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

1 năm

- Bổ sung các giấy tờ chưa trùng khớp.

- Bổ sung bằng tốt nghiệp THPT (đối với những sinh viên nộp giấy chứng nhận tạm thời khi nhập học.

6

Ra Quyết định BTH vì lí do không đảm bảo hồ sơ sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Đầu học kỳ năm thứ 2

Không cung cấp đủ giấy tờ theo quy định

7

Rà soát thông tin lần cuối trước khi ra quyết định tốt nghiệp

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Trong học kỳ cuối (thời hạn 1 tháng)

8

Thanh lý hồ sơ ( hồ sơ giấy)

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Sau khi khóa học kết thúc 4 năm đối với đại học, 3 năm đối với cao đẳng.

Ghi chú:

Dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý  được lưu giữ.