6. QUY TRÌNH XÉT CHỌN HỌC BỔNG NGOÀI TRƯỜNG:. 

Le Hoai Nam 4/26/2012 8:14:37 AM

6. QUY TRÌNH XÉT CHỌN HỌC BỔNG NGOÀI TRƯỜNG:.
a. Mục đích: Đảm bảo được tính kịp thời.

Đảm bảo tính khách quan về chỉ tiêu xét học bổng giữa các khoa, lớp, HSSV.

b. Nội dung:

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiếp nhận công văn và xử lý công văn.

 

Xét và phân cho đơn vị lớp chỉ tiêu học bổng

 

Bình chọn HSSV của lớp được đề nghị nhận học bổng

 

Tập hợp danh sách đề nghị

 

Hướng dẫn HSSV làm các thủ tục theo yêu cầu của vị tài trợ.

- Phòng CTSV

 

 

Khoa họp.

 

 

- Đơn vị lớp.

 

 

- Các Khoa, Phòng CTSV.

- Phòng CTSV

01 ngày sau khi tiếp nhận công văn.

02 ngày sau.

 

 

02 ngày

 

 

01 ngày

 

01 ngày

Mẫu danh sách đề nghị xét cấp học bổng (11)

 

 

 

 

Mẫu danh sách HSSV được đề nghị cấp học bổng (theo mẫu của đơn vị tài trợ)

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy" ban hành kèm theo quyết định số: 42/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo công văn của đơn vị tài trợ.

Tùy theo thời gian yêu cầu của đơn vị tài trợ có thể điều chỉnh thời gian.

 

2

Gửi hồ sơ đề nghị

- Hiệu trưởng ký

01 ngày

 

3

thông báo kết quả về khoa có sinh viên làm hồ sơ đề nghị trao học bổng và làm các thủ tục gửi cho đơn vị tài trợ

Phòng CTSV

 

02 ngày

 

 

 Các tin cùng thể loại

  
Hướng tới

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
PHÒNG CTCT&SV


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                    

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ  HỒ SƠ SINH VIÊN


            a. Mục đích:

- Giúp cho đơn vị và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch công tác, quy định.

- Đảm bảo đúng quy định, tính chính xác trong công tác hồ sơ sinh viên.    
             - Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

b. Nội dung:

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

1

Thông báo những giấy tờ sinh viên cần nộp.

- Phòng Công tác Chính trị &SV  (chủ trì).

- Phòng Đào tạo Đại học phối hợp hỗ trợ

Gửi thông báo trước 01 tuần khi sinh viên nhập học.

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Học bạ (bản sao) mang bản chính để đối chiếu.

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao)/Giấy CNTN tạm thời (bản chính)

Quy chế Sinh viên Trường Đại học, Nha Trang hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số: 1022/QĐ-ĐHNT ngày 02/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

2

Tiếp nhận hồ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Trong các đợt nhập học

Các loại giấy tờ quy định ở trên

Kế hoạch nhập học

3

Triển khai tiếp nhận dữ liệu thông tin sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

20 ngày

Mẫu Thông tin sinh viên

Theo mẫu chung của Bộ và Nhà trường

4

Kiểm tra đối chiếu, bổ sung thông tin

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

90 ngày

- Hồ sơ sinh viên

- Dữ liệu trên phần mềm quản lý

5

Thông báo kết quả kiểm tra và điều chỉnh bổ sung hỗ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

1 năm

- Bổ sung các giấy tờ chưa trùng khớp.

- Bổ sung bằng tốt nghiệp THPT (đối với những sinh viên nộp giấy chứng nhận tạm thời khi nhập học.

6

Ra Quyết định BTH vì lí do không đảm bảo hồ sơ sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Đầu học kỳ năm thứ 2

Không cung cấp đủ giấy tờ theo quy định

7

Rà soát thông tin lần cuối trước khi ra quyết định tốt nghiệp

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Trong học kỳ cuối (thời hạn 1 tháng)

8

Thanh lý hồ sơ ( hồ sơ giấy)

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Sau khi khóa học kết thúc 4 năm đối với đại học, 3 năm đối với cao đẳng.

Ghi chú:

Dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý  được lưu giữ.