TOÀN CẢNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Đóng
Nội dung
Đóng
Quyết đinh:Thành lập Ban Chấp hành lâm thời Hội cựu sinh viên Trường ĐH Nha Trang 

Lê Hoài Nam 21/06/2013 4:35:03 CH

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                -----------------------                                            --------------------------

          Số:  762 /2008/QĐ–ĐHNT                                  Nha Trang, ngày 28 tháng  8 năm 2008   

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chấp hành lâm thời Hội cựu sinh viên Trường ĐH Nha Trang

 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

 

Căn cứ Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thuỷ sản, nay là Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 153/2003/QĐ–TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học;

Xét đề nghị của các Trưởng Khoa, Trưởng Phòng Công tác sinh viên,

 QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.  Thành lập Ban Chấp hành lâm thời Hội cựu sinh viên Trường Đại học Nha Trang, gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban Chấp hành lâm thời Hội cựu sinh viên có các nhiệm vụ sau:

- Liên lạc với các cựu sinh viên của Trường Đại học Nha Trang (Trường Đại học Thủy sản cũ) để xúc tiến việc tổ chức Đại hội lần thứ nhất Hội cựu sinh viên ;

- Dự thảo Điều lệ Hội cựu sinh viên Trường để thông qua tại Đại hội lần thứ nhất.

Điều 3. Các Trưởng Khoa, Trưởng Phòng và các ông bà có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 3;                                                                                                                        

- Lưu VT.

  

Vũ Văn Xứng


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI

HỘI CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

(kèm theo Quyết định số 762 /2008/QĐ-ĐHNT ngày   28/8/2008)

 

TT

Họ tên

SV khóa

Chức vụ và nơi công tác hiện nay

Chức vụ

      1     

Ông Đỗ Văn Ninh

CB 14

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang

Chủ tịch

      2     

Ông Đỗ Phi Phong

CK 14

Giám đốc Sở KHCN Khánh Hòa

Phó CTịch

      3     

Bà Trương Mai Hương

N 27

Thư ký VP Giám hiệu Trường ĐH NT

UV th.trực

      4     

Ông Phan Trọng Huyến

KTh 11

Trưởng Khoa Khai thác, Trường ĐHNT

Ủy viên

      5     

Ông Cao Xuân Tiều

KTh 14

Phó GĐ Sở NN&PTNT Bà Rịa Vũng Tàu

nt

      6     

Ông Dương Long Trì

KTh 18

Phó GĐ TTTH&TK Bộ NN&PTNT

nt

      7     

Ông Phạm Huy Sơn

KTh 13

Phó Viện trưởng Viện NC Hải sản

nt

      8     

Ông Đỗ Đình May

CK 11

Phó Trưởng Khoa Cơ khí, Trường ĐHNT

nt

      9     

Ông Trần Gia Thái

CK 26

Trưởng Khoa KT Tàu thủy, Trường ĐHNT

nt

    10   

Ông Cao Đình Bích

CK 20

GĐ XN Sửa chữa, Đoàn 129 Hải Quân

nt

    11   

Ông Nguyễn Hữu Hào

CK 18

Chi cục trưởng chi cục BVNLTS Bình Định

nt

    12   

Ông Nguyễn Hữu Lộc

CK 19

Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Hsản Biển Đông

nt

    13   

Ông Nguyễn Anh Tuấn

CB 19

Trưởng Khoa Chế biến, Trường ĐHNT

nt

    14   

Ông Lê Văn Quang

CB 18

Tổng GĐ Cty Minh Phú

nt

    15   

Ông Nguyễn Thừa Bửu

CB 36

GĐ Chất lượng, Cty Nam Việt

nt

    16   

Ông Trương Đình Hòe

CB 20

Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến TSXKVN

nt

    17   

Ông Lê Duy

CB 31B

Giám đốc Đầu tư và phát triển Công ty Ngọc Sương

nt

    18   

Bà Ng Thị Kim Anh

Ktế 22

Trưởng Khoa Kinh tế, Trường ĐHNT

nt

    19   

Ông Lê Ngọc Dũng

Ktế 26

GĐ Cty TNHH TITC

nt

    20   

Ông Tống Văn Toản

K.tế 39

Phó Trưởng phòng CTSV, Trường ĐH Nha Trang

 

    21   

Ông Vũ Tuấn Minh

Ktế 27

GĐ Cty Bao bì Tuấn Minh

nt

    22   

Ông Phan Hữu Tài

Ktế 27

Phó GĐ Cty AGIFISH

nt

    23   

Ông Đinh Đồng Lưỡng

Tin 38

Giảng viên Khoa CNTT, Trường ĐHNT

nt

    24   

Ông Nguyễn Khắc Thìn

Tin 38

Ban KHCN Cty Yến sào Khánh Hòa

nt

    25   

Ông Nguyễn Đắc Chánh

Tin 40

Phòng KT Đài Truyền hình Khánh Hòa

nt

    26   

Ông Lại Văn Hùng

N 17

Trường Khoa Nuôi trồng TS, Trường ĐHNT

nt

    27   

Ông Nguyễn Huy Điền

N 18

Phó GĐ TT Khuyến Nông khuyến ngư QG

nt

    28   

Ông Lưu Xuân Vĩnh

N 21

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Ninh Thuận

nt

    29   

Ông Ng Thông Nhận

N 17

Phó GĐ Sở Thủy sản Cà Mau

nt

    30   

Bà Ng Thị Xuân Thu

N 21

Viện trưởng Viện NCNTTS III

nt

 


Các tin cùng thể loại