TOÀN CẢNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Đóng
Nội dung
Đóng
Dự thảo: ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Lê Hoài Nam 21/06/2013 4:28:08 CH

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

___________

CHƯƠNG I

 GIỚI THIỆU CHUNG

Điều 1: Tên gọi

HỘI CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Điều 2: Mục đích

- Tập hợp các thế hệ cựu sinh viên từng học tập tại trường từ ngày thành lập Trường (năm 1959).

- Góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của SV nhà trường và niềm tự hào là sinh viên Trường Đại học Nha Trang.

-  Tạo sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau và làm cầu nối giữa các thế hệ sinh viên.

-  Làm cầu nối cho cựu sinh viên đóng góp vào việc xây dựng và phát triển nhà trường.

Điều 3: Vị trí

- Hội Cựu sinh viên là một tổ chức của cựu sinh viên trực thuộc Trường Đại học Nha Trang, do Hiệu trưởng quyết định thành lập, lãnh đạo và quản lý.

- Văn phòng làm việc của Hội Cựu sinh viên đặt tại trường Đại học Nha Trang (02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà)

 CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 4: Chức năng, nhiệm vụ

4.1 Tập hợp, lưu trữ thông tin về cựu sinh viên các khoá, ngành từ ngày thành lập trường, làm cơ sở dữ liệu phục vụ việc trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cựu sinh viên và hoạt động của Hội Cựu sinh viên; hỗ trợ công tác biên tập, giới thiệu về lịch sử phát triển của nhà trường, ngành nghề và giới thiệu các cá nhân, tập thể thành đạt trong mọi lĩnh vực (kỷ yếu, viết sách, hồi ký, sưu tầm và cung cấp, thông tin, tài liệu, hiện vật cho Phòng Truyền thống…).

4.2 Tổ chức Hội nghị Đại biểu Cựu sinh viên Trường Đại  học Nha Trang theo định kỳ 5 năm/1lần. Tại Hội nghị Đại biểu, sẽ thông qua Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động đã qua,  phương hướng và chương trình hoạt động của Hội Cựu sinh viên trong 5 năm tiếp theo, thảo luận và biểu quyết sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động, giới thiệu để bầu Ban chấp hành Hội cựu sinh viên khoá mới, thông qua kế hoạch quản lý và sử dụng tài chính của Hội.

4.3 Tổ chức Họp mặt truyền thống hằng năm của toàn thể Cựu sinh viên Đại học Nha Trang vào ngày kỷ niệm thành lập trường, ngày 02/10.

4.4 Tổ chức các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, các buổi sinh hoạt … cho cựu sinh viên, nhằm tạo sự hiểu biết, đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ sinh viên.

4.5 Thăm hỏi và vận động đóng góp, hỗ trợ cho các cựu sinh viên gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

4.6 Thăm hỏi các cựu cán bộ, thầy, cô giáo đã nghỉ hưu.

4.7 Vận động cựu sinh viên đóng góp các nguồn lực cho nhà trường: hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, tài trợ xây dựng phòng thí nghiệm, quỹ học bổng…

4.8 Tổng hợp các ý kiến tư vấn, góp ý cho chiến lược phát triển và hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường, cho việc phát triển ngành nghề, chương trình đào tạo ở các khoa.

4.9 Tổ chức các họat động hỗ trợ SV: vận động nguồn học bổng tài trợ cho sinh viên; tổ chức cho cựu sinh viên giao lưu, tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực tập, tham quan thực tế; hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên.

4.10 Phát triển và quản lý trang Web, Diễn đàn của Cựu Sinh viên Trường Đại học Nha Trang

Điều 5: Nguyên tắc hoạt động

            Tự nguyện, tự quản, dân chủ, tuân thủ pháp luật cũng như Điều lệ Hội và được vinh danh tuỳ theo thành tích đóng góp cho tổ chức và hoạt động của Hội Cựu sinh viên, cho sự phát triển Nhà trường.

CHƯƠNG III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 6: Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên 

- Ban Chấp hành Hội cựu sinh viên là cơ quan điều hành các hoạt động giữa hai kỳ Hội nghị Đại biểu Cựu sinh viên Trường Đại Học Nha Trang.

- Các thành viên Ban Chấp hành Hội cựu sinh viên do Hội nghị Đại biểu Cựu sinh viên hiệp thương giới thiệu, bầu cử, được Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định công nhận (Riêng Ban Chấp Hành lâm thời Hội Cựu sinh viên khoá đầu tiên sẽ do Hiệu trưởng quyết định chỉ định trên sơ sở có sự thống nhất giới thiệu của các thành viên trong Ban Liên lạc Cựu sinh viên).

- Số lượng thành viên Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên do Hội nghị Đại biểu Cựu sinh viên quyết định, trong đó có Trưởng Ban,  Phó Trưởng Ban, Thư ký và các Uỷ viên Ban Chấp hành.

- Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên  họp đình kỳ 6 tháng /1 lần và họp đột xuất khi có yêu cầu. Nội dung các kỳ họp: giới thiệu các chức danh thường trực Ban Chấp hành Hội; xây dựng nội dung, chương trình nghị sự cho Hội nghị Cựu sinh viên; thông qua báo cáo tổng kết và kế hoạch hoạt động hằng năm hoặc giữa các kỳ họp của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên ; thông qua kế hoạch và quyết toán tài chính của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên ; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên ...

Điều 7: Thường trực Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên

- Thường trực Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên là bộ phận thường trực điều hành và xử lý các công việc giữa các kỳ họp của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên; tổ chức thực hiện các chức năng - nhiệm vụ nêu tại điều 4, báo cáo kết quả và chuẩn bị nội dung cho các phiên họp định kỳ của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên .

- Thường trực Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên bao gồm:

+ Chủ tich Hội, phụ trách chung,

+ 02 Phó Chủ tịch,  điều hành các lĩnh vực công tác chuyên môn của Hội, thay mặt Chủ tịch Hội điều hành, giải quyết công việc của Hội khi Chủ tich Hội vắng mặt ,

+ Các Trưởng Tiểu ban, phụ trách từng lĩnh vực công tác của Hội,

+ Các Chi hội trưởng, phụ trách công tác của các Chi hội cựu sinh viên,

+ Thư ký Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên, phụ trách điều phối hoạt động Văn phòng Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên.

- Thường trực Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên họp đình kỳ 3 tháng /1lần và họp đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 8: Các tiểu ban của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên

 Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên gồm các tiểu ban sau:

8.1 Tiểu ban nhân sự: thống kê, tập hợp lực lượng Cựu sinh viên

8.2 Tiểu ban phong trào (hoặc Tiểu ban Xúc tiến hoạt động???): tổ chức hoạt động giao lưu, thu thập ý kiến của Cựu sinh viên góp ý với Nhà trường về chiến lược phát triển, chương trình đào tạo…, các hoạt động văn hóa, văn nghệ,  thể thao…

8.3 Tiểu ban tài chính: vận động đóng góp và theo dõi Quỹ hoạt động của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên, vận động nguồn tài trợ cho các hoạt động của nhà trường và hỗ trợ sinh viên.

8.4 Văn phòng Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên: điều phối các hoạt động thường nhật của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên và điều hành trang Web, diễn đàn Cựu Sinh viên.

Điều 9: Các Chi hội cựu sinh viên:

- Các Chi Hội Cựu sinh viên là đơn vị tổ chức trực thuộc Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên ĐH Nha Trang, được thành lập theo Khoa, theo khoá hoặc theo địa phương.

- Chi hội Cựu sinh viên hoạt động tuân theo Điều lệ Hội Cựu sinh viên Trường ĐH Nha Trang

- Mỗi Chi hội sẽ do một Thường trực Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên  phụ trách;  số lượng thành viên của Chi hội không hạn chế, tùy theo yêu cầu công việc và tình hình thực tế.

- Các Chi hội có nhiệm vụ phối hợp các Tiểu ban thực hiện các nội dung công việc do Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên, Thường trực Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên  phân công.

Điều 10: Thu chi tài chính

10.1 Quỹ hoạt động của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên do cựu sinh viên tự nguyện đóng góp (hội phí hằng năm), nguồn tài trợ hợp pháp từ các các cá nhân, doanh nghiệp tài trợ và một phần ngân sách do nhà trường hỗ trợ.

10.2. Các nguồn đóng góp, tài trợ từ các các cá nhân, doanh nghiệp để hình thành các Quỹ hỗ trợ, xây dựng cơ sở vật chất, phòng TN …cho Nhà trường được hình thành độc lập với Quỹ hoạt động của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên.

10.3 Sử dụng các Quỹ phải đúng mục đích, tuân thủ các quy định về tài chính của Nhà nước và quy định của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên đã được Hội nghị Đại biểu Cựu sinh viên thông qua.

10.4 Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên được quyền quản l‎‎ý và phân phối chi tiêu trong phạm vi Quỹ hoạt động của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên, theo kế hoạch tài chính đã được thông qua, trên nguyên tắc công khai, rõ ràng và minh bạch.

10.5 Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tài chính cho Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên trong phiên họp định kỳ và Hiệu Trưởng nhà trường, thông báo rộng rãi đến từng Hội viên.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11:

              Điều lệ có hiệu lực từ ngày ký. Mọi sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên nhất trí kiến nghị và được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt mới có giá trị thi hành.

                                                         

HIỆU TRƯỞNG

 

 


Các tin cùng thể loại