ĐẢNG VIÊN KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.            

Nguyễn Thành Cường

29/12/1971

06/01/2006

06/01/2007

2.            

Phan Thị Dung

16/02/1964

29/10/2003

29/10/2004

3.            

Nguyễn Tuấn

29/08/1977

29/03/2009

29/3/2010

4.            

Nguyễn Thị Liên Hương

31/03/1978

27/02/2011

27/02/2012

5.            

Hoàng Văn Tuấn

14/07/1982

27/02/2011

27/02/2012

6.            

Nguyễn Bích Hương Thảo

04/11/1979

24/04/2011

24/04/2012

7.            

Chu Thị Lê Dung

08/11/1975

06/11/1997

06/11/1998

8.            

Mai Diễm Lan Hương

30/08/1982

03/06/2012

03/06/2013

9.            

Võ Văn Cần

22/12/1974

03/12/2006

03/12/2007

10.        

Phạm Thị Phương Uyên

18/11/1981

08/12/2012

08/12/2013

11.        

Hà Việt Hùng

03/05/1972

22/12/1994

22/12/1995

12.        

Nguyễn Văn Bảy

07/02/1977

14/11/2014

14/11/2015

13.        

Nguyễn Hữu Mạnh

20/02/1982

14/11/2014

14/11/2015

14.        

Nguyễn Thị Kim Dung

30/10/1989

30/05/2010

30/05/2011