ĐẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.       

Trần Ngọc Nhuần

01/02/1959

14/05/1996

14/05/1997

2.       

Nguyễn Văn Tường

30/12/1971

07/10/2004

07/10/2005

3.       

Nguyễn Văn Định

12/03/1981

18/01/2011

18/01/2012

4.       

Lê Văn Khẩn

15/12/1957

01/04/2000

01/04/2001

5.       

Trần Đại Tiến

16/08/1958

17/11/2000

17/11/2001

6.       

Trần Thị Bảo Tiên

28/12/1981

24/04/2004

24/04/2005

7.       

Lê Như Chính

05/09/1978

15/12/2012

15/12/2013

8.       

Trần Văn Hùng

20/07/1982

08/05/2014

08/05/2015

9.       

Nguyễn Hữu Nghĩa

14/06/1979

07/09/2012

07/09/2013

10.     

Nguyễn Trọng Quỳnh

16/07/1979

21/08/2006

21/08/2007

11.     

Nguyễn Hữu Thật

20/10/1977

11/01/2008

11/01/2009

12.     

Nguyễn Văn Hân

10/05/1980

25/11/2006

25/11/2007

13.     

Ngô Quang Trọng

10/09/1974

29/03/2002

29/03/2003