ĐẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.         

Tô Thị Hiền Vinh

24/09/1962

05/10/1992

05/10/1993

2.         

Trần Trọng Đạo

09/02/1979

19/11/2006

19/11/2007

3.         

Nguyễn Hữu Tâm

05/09/1978

19/11/2006

19/11/2007

4.         

Trịnh Công Tráng

07/04/1982

16/03/2006

16/03/2007

5.         

Ngô Văn An

27/03/1980

18/11/2007

18/11/2008

6.         

Trương Thị Xuân

28/05/1976

09/12/2007

09/12/2008

7.         

Đỗ Văn Đạo                     

03/03/1977

15/03/2009

15/03/2010  

8.         

Lê Thị Thanh Ngà

21/11/1973

06/05/2011

06/05/2012

9.         

Nguyễn Văn Hạnh

26/04/1983

02/10/2011

02/10/2012

10.      

Vũ Thị Bích Hạnh

20/04/1984

02/07/2012

02/07/2013

11.      

Trần Thị Tân

03/09/1981

05/12/2013

05/12/2014

12.      

Phạm Huy Hoàng

25/05/1995

22/12/2014

22/12/2015

13.      

Lê Thị Quỳnh

04/06/1999

13/07/2017

13/07/2018

14.      

Nguyễn Thị Lệ

16/06/1996

19/10/2017

19/10/2018

15.      

Trần Đại Lượng

05/05/1995

28/10/2016

28/10/2017

16.      

Nguyễn Thị Cẩm Tú

27/02/2000

29/06/2018

Dự bị