ĐẢNG VIÊN KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.               

Nguyễn Đình Long

 10/06/1958

02/07/2001 

02/07/2002

2.               

Trần Gia Thái

 24/12/1966

04/03/2004 

04/03/2005

3.               

Mai Sơn Hải

27/09/1960 

04/02/1997 

04/02/1998

4.               

Huỳnh Văn Nhu 

20/09/1970 

09/12/2006 

09/12/2007 

5.               

Phùng Minh Lộc 

01/02/1961 

07/10/2007 

07/10/2008 

6.               

Huỳnh Văn Vũ

24/08/1975

24/11/2005

24/11/2006

7.               

Lê Bá Khang

13/10/1957

08/11/1982

08/11/1983

8.               

Hồ Đức Tuấn

01/01/1971

24/03/2009

24/03/2010

9.               

Phạm Thanh Nhựt

26/11/1977

07/10/2007

07/10/2008

10.           

Nguyễn Thanh Tuấn

09/07/1981

20/11/2010

20/11/2011