ĐẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.           

Phan Minh Đức

04/10/1963

11/09/2001

11/09/2002

2.           

Nguyễn Thị Thuý Hồng

03/08/1963

30/01/1999

30/01/2000

3.           

Lê Cao Hoàng Hà  

15/04/1984 

25/04/2005 

25/04/2006

4.           

Võ Nguyễn Hồng Lam

12/03/1976

13/06/2007

13/06/2008

5.           

Hoàng Thị Lan Anh (Chuyển SH tạm thời)

06/04/1975

20/06/2008

20/06/2009

6.           

Phạm Thị Hải Trang

 23/07/1978

03/07/2006 

03/07/2007 

7.           

Hoàng Công Bình                 

06/07/1973

18/11/2009

18/11/2010

8.           

Phạm Thị Kim Uyên

12/09/1978

12/12/2011

12/12/2012

9.           

Lê Hoàng Duy Thuần

21/06/1975

25/04/2012

25/04/2013

10.       

Phạm Thị Minh Châu

04/09/1984

13/04/2011

13/04/2012

11.       

Trần Thị Minh Khánh

31/10/1979

21/06/2008

21/06/2009