ĐẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ

STT

HỌ VÀ TÊN

 

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.       

Phan Minh Đức

Ths

04/10/1963

11/09/2001

11/09/2002

2.       

Nguyễn Thị Thuý Hồng

Ths

03/08/1963

30/01/1999

30/01/2000

3.       

Lê Cao Hoàng Hà  

Ths

15/04/1984 

25/04/2005 

25/04/2006

4.       

Võ Nguyễn Hồng Lam

Ths

12/03/1976

13/06/2007

13/06/2008

5.       

Phạm Thị Hải Trang

Ths

 23/07/1978

03/07/2006 

03/07/2007 

6.       

Hoàng Công Bình                

TS

06/07/1973

18/11/2009

18/11/2010

7.       

Phạm Thị Kim Uyên

Ths

12/09/1978

12/12/2011

12/12/2012

8.       

Lê Hoàng Duy Thuần

Ths

21/06/1975

25/04/2012

25/04/2013

9.       

Phạm Thị Minh Châu

Ths

04/09/1984

13/04/2011

13/04/2012

10.     

Trần Thị Minh Khánh

TS

31/10/1979

21/06/2008

21/06/2009