ĐẢNG VIÊN KHOA XÂY DỰNG

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.      

Phạm Bá Linh

02/12/1977 

17/07/2006 

 17/07/2007 

2.      

Dương Đình Hảo

02/01/1986

24/10/2008

24/10/2009

3.      

Lê Văn Bình

20/07/1960

14/05/1996

14/05/1997

4.      

Phạm Xuân Tùng

29/01/1989

14/01/2010

14/01/2011

5.      

Nguyễn Thắng Xiêm

17/03/1981

09/12/2006

09/12/2007

6.      

Dương Tử Tiên

04/11/1971

13/08/2005

13/08/2006

7.      

Lê Thanh Cao

22/12/1986

12/12/2012

12/12/2013

8.      

Bạch Văn Sỹ

11/09/1985

30/10/2013

30/10/2014

9.      

Mai Nguyễn Trần Thành

24/10/1987

19/10/2013

19/10/2014

10.  

Trần Hưng Trà

13/10/1976

06/06/2014

06/06/2015

11.  

Lê Quốc Thái

25/01/1981

18/03/2009

18/03/2010