ĐẢNG VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.        

Đỗ Như An

17/10/1961

14/02/2003

14/02/2004

2.        

Mai Cường Thọ

25/10/1980

25/05/2010

25/05/2011    

3.        

Nguyễn Đình Hoàng Sơn

24/02/1976

14/07/2005

14/07/2006

4.        

Nguyễn Thủy Đoan Trang

01/09/1976

01/07/2011

01/07/2012

5.        

Thái Bảo Khánh

22/08/1979

01/07/2010 

01/07/2011

6.        

Nguyễn Thanh Quỳnh Châu

15/11/1973

01/07/2014

01/07/2015

7.        

Phạm Thị Thu Thúy

24/06/1978

02/04/2016

02/04/2017