ĐẢNG VIÊN PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.       

Vũ Kế Nghiệp

19/10/1976

11/01/2005

11/01/2006

2.       

Khổng Trung Thắng

28/12/1972

05/03/2005

05/03/2006

3.       

Lê Phước Lượng

25/09/1956

08/01/1998

08/01/1999

4.       

Lương Đình Duy

01/01/1980

27/11/2012

27/11/2013

5.       

Trần Hải Đăng

16/05/1983

26/04/2016

26/04/2017