ĐẢNG VIÊN PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.             

Vũ Kế Nghiệp

19/10/1976

11/01/2005

11/01/2006

2.             

Khổng Trung Thắng

28/12/1972

05/03/2005

05/03/2006

3.             

Nguyễn Văn Hân

10/05/1980

25/11/2006

25/11/2007

4.             

Lê Phước Lượng

25/09/1956

08/01/1998

08/01/1999

5.             

Lương Đình Duy

01/01/1980

27/11/2012

27/11/2013