ĐẢNG VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.       

Hồ Thành Sơn

19/07/1962

03/10/1986

03/10/1987

2.       

Nguyễn Thị Hiển

14/01/1970

16/08/2004

16/08/2005

3.       

Lê Thị Thanh Vinh

06/10/1962

31/12/2008

31/12/2009

4.       

Võ Sỹ Đài

11/02/1963

12/08/2010

12/08/2011

5.       

Nguyễn Mai Trung

01/08/1961

10/08/2004

10/08/2005

6.       

Trang Sĩ Trung

22/07/1971

14/01/2011

14/01/2012