ĐẢNG VIÊN PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.           

Trương Thị Mai Hương

29/11/1967

23/01/2003

23/01/2004

2.           

Nguyễn Thị Lệ

20/06/1962

03/02/2005

03/02/2006

3.           

Nguyễn Vĩnh Trung

17/10/1968 

04/04/2000 

04/04/2001 

4.           

Trần Đức Lượng

23/07/1961

23/06/1998

23/06/1999 

5.           

Nguyễn Thái Thu Thủy

12/02/1979 

07/09/2007 

07/09/2008

6.           

Phạm Thanh Bình

03/10/1979

10/09/2009

10/09/2010 

7.           

Trịnh Ngọc Hà

09/04/1978

17/08/2011

17/08/2012

8.           

Phạm Quang Huy

26/05/1966

01/09/1995

01/09/1996

9.           

Lê Hồng Phong

05/10/1961

07/10/2013

07/10/2014

10.       

Phạm Ngọc Bích

11/03/1978

06/10/2005

06/10/2006

11.       

Trần Phương Ngọc Tú

17/02/1992

31/12/2013

31/12/2014