ĐẢNG VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.           

Võ Như Nam

23/11/1962

22/12/1994

22/12/1995

2.           

Lê Xuân Tài

15/05/1959

14/04/1982

14/04/1983

3.           

Nguyễn Quốc Khánh

09/02/1962

15/08/1986

15/08/1987

4.           

Nguyễn Văn Hợi

02/10/1959

29/07/2007

29/07/2008

5.           

Doãn Văn Hương

05/09/1959

25/10/1987

25/10/1988

6.           

Trần Văn Tự

09/11/1963

24/09/1991

24/09/1992

7.           

Nguyễn Hồ Phong

06/03/1965

12/04/2007

12/04/2008

8.           

Trương Hoài Trung

20/02/1979

20/11/2008

20/11/2009

9.           

Trần Minh Chương

01/02/1957

28/09/1982

28/03/1984

10.       

Nguyễn Anh Tấn

17/03/1963

01/06/1984

01/01/1986

11.       

Trịnh Đức Minh

20/10/1985

19/06/2011

19/06/2012

12.       

Nguyễn Văn Tiến

14/11/1970

23/08/1993

23/08/1994