ĐẢNG VIÊN TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.          

Vũ Phương

13/08/1958

04/11/1992

04/11/1993

2.          

Phạm Đình Trọng

01/06/1960

09/06/1986

09/06/1987

3.          

Phan Quang Nhữ

09/09/1967

12/01/2005

12/01/2006

4.          

Phạm Quang Tĩnh

29/10/1964

25/04/2009

25/04/2010

5.          

Nguyễn Thị Hà Trang

14/08/1983

31/10/2011

31/10/2012

6.          

Đào Thị Đoan Trang

02/09/1980

18/01/2013

18/01/2014

7.          

Vũ Ngọc Chiên

04/06/1985

28/03/2012

28/03/2013

8.          

Vũ Văn Duẩn

05/08/1986

08/01/2014

08/01/2015

9.          

Lê Thiên Sa

06/05/1980

29/08/2014

29/08/2015

10.      

Phí Công Thuyên

18/10/1981

31/03/2015

31/03/2016

11.      

Đỗ Thị Ánh Hòa

10/12/1984

04/12/2015

04/12/2016

12.      

Nguyễn Văn Hòa

08/09/1979

25/01/2015

25/01/2016