ĐẢNG VIÊN TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.              

Phạm Đình Trọng

01/06/1960

09/06/1986

09/06/1987

2.              

Phan Quang Nhữ

09/09/1967

12/01/2005

12/01/2006

3.              

Phạm Quang Tĩnh

29/10/1964

25/04/2009

25/04/2010

4.              

Nguyễn Thị Hà Trang

14/08/1983

31/10/2011

31/10/2012

5.              

Đào Thị Đoan Trang

02/09/1980

18/01/2013

18/01/2014

6.              

Vũ Văn Duẩn

05/08/1986

08/01/2014

08/01/2015

7.              

Lê Thiên Sa

06/05/1980

29/08/2014

29/08/2015

8.              

Phí Công Thuyên

18/10/1981

31/03/2015

31/03/2016

9.              

Đỗ Thị Ánh Hòa

10/12/1984

04/12/2015

04/12/2016

10.            

Nguyễn Văn Hòa

08/09/1979

25/01/2015

25/01/2016

11.            

Nguyễn Thị Thu Nga

12/10/1974

13/07/2010

13/07/2011

12.            

Đỗ Xuân Lộc

01/08/1987

05/06/2017

05/06/2018

13.            

Trần Ngọc Lệ

26/06/1979

25/01/2015

25/01/2016