ĐẢNG VIÊN VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC & MÔI TRƯỜNG

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.          

Ngô Đăng Nghĩa

12/01/1960

18/10/2008

18/10/2009

2.          

Khúc Thị An

29/07/1977

08/01/2009

08/01/2010

3.          

Nguyễn Thị Kim Cúc

20/03/1979

28/04/2009

28/04/2010

4.          

Nguyễn Thị Thu Nga

22/02/1978

13/07/2010

13/07/2011

5.          

Nguyễn Thanh Sơn

12/10/1974

02/04/2010

02/04/2011

6.          

Nguyễn Văn Duy

23/01/1981

15/04/2011

15/04/2011

7.          

Lê Đình Đức

18/08/1979

12/09/2007

12/09/2008

8.          

Lê Phương Chung

20/02/1984

22/11/2011

22/11/2012

9.          

Lê Nhã Uyên

11/11/1977

05/03/2012

05/03/2013

10.      

Vũ Đặng Hạ Quyên

25/06/1983

03/07/2006

03/07/2007

11.      

Đặng Thúy Bình

22/02/1969

02/07/2014

02/07/2015

12.      

Trần Hải Đăng

16/05/1983

26/04/2016

Dự bị