Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ III được tổ chức vào tháng 2/1971 tại Văn Lâm - Hưng Yên. Có 62 đại biểu thay mặt cho gần 190 Đảng viên tham dự.
    Đại hội xác định: Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cho Đảng bộ thật sự đoàn kết nhất trí, ngày càng vững mạnh, ra sức làm tốt công tác tổ chức và quản lý Nhà trường về mọi mặt, đưa dần Nhà trường vào thế ổn định, cố gắng làm tốt hơn công tác đời sống, trên cơ sở phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện lên từng bước vững chắc và tích cực chuẩn bị những điều kiện cho sự tiến bộ của các năm sau, đồng thời nâng cao cảnh giác, sẵng sàng chiến đấu và phục vụ tiền tuyến.
    Đại hội ban chấp hành gồm 7 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Văn Thai Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn Phó Bí thư
3. Đồng chí Trịnh Ngọc Ấn Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Hoàng Đức Thắng Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Nguyễn Duy Nhất Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Phan Thế Phương Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Nguyễn Thị Ngợi Đảng Ủy viên