Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ IX tổ chức vào ngày 02/11/1982 tại Nha Trang.
    Đại hội xác định: Phấn đấu giữ vững Đảng bộ vững mạnh, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, vai trò của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khai thác tiềm năng và vận dụng sức mạnh tổng hợp của Trường, đặc biệt chú trọng các mặt công tác đời sống, chính trị tư tưởng và tổ chức cán bộ - học sinh ra sức khắc phục khó khăn, bảo vệ Trường an toàn và từng bước đưa Trường vào thế phát triển ổn định, thực hiện nghiêm chỉnh nguyên lý và phương thức đào tạo của Đảng nhằm giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.

1. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Xương Bí thư
2. Đồng chí Đào Trọng Hùng Phó Bí thư
3. Đồng chí Hoàng Đình Xích Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Phan Lương Tâm Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Nguyễn Thiết Hùng Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Nguyễn Thị Muội Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Đoàn Trọng Loan   Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Nguyễn Hưng Điền Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Phan Ngọc Diệp  Đảng Ủy viên
10. Đồng chí Lê Xuân Tiệp     Đảng Ủy viên
11. Đồng chí Nguyễn Thanh Hóa Đảng Ủy viên