Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ V tổ chức và tháng 7/1975 tại An Thụy - Hải Phòng. Có 55 đại biểu thay mặt cho 170 Đảng viên tham dự.
    Đại hội xác định: Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, tăng cường đoàn kết, dân chủ và kỷ luật, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 9 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ngoạn Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Tấn Trịnh Phó Bí thư
3. Đồng chí Đào Trọng Hùng Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Nguyễn Trọng Bình Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Nguyễn Hưng Điền Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Thái Hữu Thọ Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Trần Lê Thể   Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Nguyễn Thế Ánh Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Nguyễn Thị Muội Đảng Ủy viên