Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI tổ chức vào ngày 20/10/1976 tại An Thụy - Hải Phòng. Có 56 đại biểu thay mặt cho 183 Đảng viên tham dự.
    Đại hội khẳng định: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, nâng cao trách nhiệm chính trị của cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên và học sinh, phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường dân chủ kỷ luật, đề cao cảnh giác cách mạng, ra sức học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ, NCKH, di chuyển và xây dựng Trường.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 11 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ngoạn Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Tấn Trịnh Phó Bí thư
3. Đồng chí Đào Trọng Hùng Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Xương Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Nguyễn Hưng Điền Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Nguyễn Trọng Bình Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Vũ Cần Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Nguyễn Thế Ánh Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Nguyễn Thị Muội Đảng Ủy viên
10. Đồng chí Phan Ngọc Diệp Đảng Ủy viên
11. Đồng chí Trần Lê Thể Đảng Ủy viên