Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII tổ chức vào ngày 17/6/1980 tại Nha Trang. Có 65 đại biểu thay mặt cho 192 Đảng viên tham dự.
Đại hội xác định một số nhiệm vụ chủ yếu: Phấn đấu xây dựng xong toàn bộ chương trình môn học. Khẩn trương chuẩn bị để sớm thành lập khoa Kinh tế Thủy sản. Xây dựng địa bàn thực tập trên cả nước. Mở lớp bồi dưỡng sau đại học và tiến tới mở lớp đào tạo trên đại học. Chú ý gắn liền nghiên cứu khoa học với sản xuất.
    Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Xương Bí thư
2. Đồng chí Đào Trọng Hùng Phó Bí thư
3. Đồng chí Hoàng Đình Xích Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Phan Lương Tâm Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Đoàn Trọng Loan Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Nguyễn Hưng Điền Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Phan Ngọc Diệp    Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Lê Văn Tiệu Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Nguyễn Thị Muội   Đảng Ủy viên
10. Đồng chí Nguyễn Thiết Hùng   Đảng Ủy viên
11. Đồng chí Nguyễn Mậu Khai Đảng Ủy viên
12. Đồng chí Trần Văn Quý Đảng Ủy viên
13. Đồng chí Nguyễn Thanh Đảng Ủy viên