Đại hội Đảng bộ lần thứ XI tổ chức vào ngày 22/01/1988 tại Nha Trang. Có 98 Đảng viên tham dự.
    Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường công tác giáo dục nâng cao trình độ lí luận và chính trị tư tưởng. Xây dựng và khai thác tiềm năng, đảm bảo cho trường trở thành trường đào tạo nhiều bậc học để thực hiện có chất lượng và hiệu quả chương trình cải cách đào tạo. Lãnh đạo có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học - lao động sản xuất - xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và ổn định đời sống. Củng cố bộ máy và công tác cán bộ. Xây dựng Đảng bộ, Chi bộ và tổ chức quần chúng vững mạnh.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 9 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Muội Bí thư
2. Đồng chí Đào Trọng Hùng Phó Bí thư
3. Đồng chí Đoàn Trọng Loan Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Phan Ngọc Diệp Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Thái Văn Ngạn Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Nguyễn Thanh Hóa Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Nguyễn Trọng Nho  Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Võ Thiên Lăng Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Mai Kim Tiên Đảng Ủy viên