Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII được tổ chức vào ngày 27/5/1994 tại Nha Trang. Có 107 Đảng viên tham dự.
    Đại hội vạch ra phương hướng lãnh đạo trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới công tác chuyên môn theo tinh thần Nghị quyết TW4, cải cách mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo các ngành truyền thống, mở rộng quy mô loại hình đào tạo, áp dụng quy trình đào tạo tín chỉ, cho phép sinh viên đăng ký học tập theo khả năng và điều kiện. Phấn đấu tổ chức đào tạo sau đại học cho cả 5 ngành truyền thống, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và xây dựng vật chất phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu...
    Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quần chúng, xây dựng Đảng bộ cũng được Đại hội coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 9 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Trọng Nho Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Trọng Cẩn Phó Bí thư
3. Đồng chí Quách Đình Liên Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Nguyễn Thị Giỏi Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Nguyễn Tiến Hóa Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Trần Thị Luyến Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Thái Văn Ngạn Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Trần Quang Mẫn Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Vũ Văn Xứng Đảng Ủy viên