Đại hộ Đảng bộ lần thứ XIV được tổ chức vào tháng 02/1996 tại Nha Trang. Có 97 Đảng viên tham dự.
    Đại hội xác định: Cần phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục cải cách mục tiêu nội dung chương trình đào tạo các ngành truyền thống. Không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng phát triển của ngành Thủy sản và các ngành kinh tế khác. Phấn đấu trở thành một đại học đa ngành tại khu vực Nam Trung bộ với các chuyên ngành truyền thống là thế mạnh và mũi nhọn. Triển khai tốt và từng bước hoàn thiện quy trình đào tạo mới. Từng bước cải tiến công tác quản lý đào tạo. Củng cố vững chắc công tác đào tạo Cao học, NCS và coi đây là nhiệm vụ chiến lược của Nhà trường.
    Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mũi nhọn vào sản xuất, trên cơ sở đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước tạo vốn tự có đồng thời tranh thủ sự đầu tư của Nha nước để phát triển các Trung tâm khoa học công nghệ của Trường. Tập trung xây dựng một số phòng thí nghiệm mũi nhọn đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, mở rộng và nâng cấp Thư viện.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 11 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Trọng Nho Bí thư
2. Đồng chí Nguyễn Trọng Cẩn Phó Bí thư
3. Đồng chí Quách Đình Liên Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Nguyễn Thị Giỏi Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Nguyễn Tiến Hóa Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Nguyễn Văn Ba Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Trần Thị Luyến Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Trần Đình Chất Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Thái Văn Ngạn Đảng Ủy viên
10. Đồng chí Trần Quang Mẫn Đảng Ủy viên
11. Đồng chí Vũ Văn Xứng Đảng Ủy viên