Đại hội Đảng bộ lần thứ XV được tổ chức vào ngày 25/6/1998 tại Nha Trang.
    Đại hội xác định: Tiếp tục khai thác mọi nguồn lực, mọi khả năng để xây dựng các ngành đào tạo truyền thống để trở thành thế mạnh và mũi nhọn của Nhà trường, đi đôi với việc mở rộng cơ cấu ngành học và quy mô đào tạo để tiến tới một đại học đa ngành, cần giữ vững và đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng toàn diện cho sinh viên các hệ. Có kế hoạch tăng cường đội ngũ nhất là đội ngũ cán bộ giảng dạy, đảm bảo từng bước cải thiện và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên.
    Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 11 đồng chí:

1. Đồng chí Thái Văn Ngạn Bí thư
2. Đồng chí Quách Đình Liên Phó Bí thư
3. Đồng chí Vũ Văn Xứng Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Nguyễn Văn Ba Đảng Ủy viên
5. Đồng chí Trần Đình Chất Đảng Ủy viên
6. Đồng chí Nguyễn Thị Giỏi Đảng Ủy viên
7. Đồng chí Đỗ Trọng Đóa Đảng Ủy viên
8. Đồng chí Nguyễn Tiến Hóa Đảng Ủy viên
9. Đồng chí Trần Thị Luyến Đảng Ủy viên
10. Đồng chí Trần Danh Giang Đảng Ủy viên
11. Đồng chí Đỗ Văn Ninh Đảng Ủy viên