BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đồng chí TRẦN VĂN THAI
Bí thư Đảng ủy giai đoạn 1968 - 1975Đồng chí NGUYỄN NGỌC NGOẠN
Bí thư Đảng ủy giai đoạn 1975 - 1980Đồng chí NGUYỄN VĨNH XƯƠNG
Bí thư Đảng ủy giai đoạn 1980 - 1988Đồng chí NGUYỄN THỊ MUỘI
Bí thư Đảng ủy giai đoạn 1988 - 1991


Đồng chí NGUYỄN TRỌNG NHO
Bí thư Đảng ủy giai đoạn 1991 - 1998


Đồng chí THÁI VĂN NGẠN
Bí thư Đảng ủy giai đoạn 1998 - 2003Đồng chí VŨ VĂN XỨNG
Bí thư Đảng ủy từ 2003 - 2014

 

Đồng chí KHỔNG TRUNG THẮNG
Bí thư Đảng ủy từ 2015 đến nay