QUY TRÌNH CÔNG TÁC

I. QUY TRÌNH XÉT DUYỆT CỬ ĐI HỌC CẢM TÌNH ĐẢNG

Bước 1: Các cấp ủy chỉ đạo các tổ chức quần chúng trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ giới thiệu những quần chúng ưu tú để chi bộ xem xét giới thiệu đi học Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

1. Đối với quần chúng là công đoàn viên, hội nghị Ban Chấp hành và công đoàn viên chưa là đảng viên của công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc họp xét giới thiệu và gửi danh sách đề nghị lên cấp ủy chi bộ trực tiếp lãnh đạo đơn vị xem xét.


2. Đối với quần chúng là đoàn viên TNCSHCM thuộc chi đoàn giáo viên hoặc khối các phòng, viện, trung tâm, chi đoàn họp xét và gửi danh sách lên chi bộ trực tiếp lãnh đạo đơn vị.

3. Đối với quần chúng là sinh viên thuộc khối các khoa, viện: Sau khi kết thúc năm học thứ nhất, các cấp ủy chi bộ trực tiếp quản lý sinh viên (Khoa, Viện đào tạo) chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn Khoa, Viện và các chi đoàn lựa chọn những sinh viên có nguyện vọng và đạt kết quả học tập điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,5 trở lên đồng thời được 2/3 đoàn viên, thanh niên của chi đoàn tín nhiệm giới thiệu. Chi bộ Khoa, Viện đào tạo cho ý kiến và gửi danh sách tới chi bộ được giao phụ trách phát triển Đảng (chi bộ Khoa Khoa học chính trị, chi bộ Phòng Công tác sinh viên và Trung tâm tư vấn-Hỗ trợ sinh viên) thông qua để cử đi học Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm tạo nguồn.

Bước 2
: Chi bộ họp xem xét và cử quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nộp danh sách báo cáo Đảng ủy (thông qua Văn phòng Đảng ủy). Ban Thường vụ Đảng ủy ra Quyết định mở Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Bước 3:

1. Đối với cán bộ, giảng viên: Sau khi có kết quả học bồi dưỡng ở bước 2, cấp ủy chi bộ xem xét quá trình rèn luyện phấn đấu của những quần chúng ưu tú để phân công đảng viên giúp đỡ, giao nhiệm vụ thử thách. Chỉ những đảng viên chính thức và đã cùng công tác với quần chúng từ một năm trở lên mới phân công giúp đỡ.

2. Đối với sinh viên:

- Sau khi có kết quả học bồi dưỡng, chi bộ được giao phụ trách phát triển Đảng trong sinh viên phối hợp với chi bộ Khoa, Viện đào tạo để giao nhiệm vụ thử thách và phân công đảng viên là CBVC giúp đỡ và giới thiệu quần chúng ưu tú là sinh viên vào Đảng.

- Sau thời gian thử thách, các cấp ủy chi bộ được giao phụ trách gửi danh sách về Phòng Công tác sinh viên để xác nhận thông tin việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết, chính sách, nội qui qui chế và kết quả rèn luyện của HS-SV, đồng thời thông báo đến cấp ủy chi bộ trực tiếp quản lý sinh viên được biết những quần chúng đủ điều kiện đưa vào phát triển Đảng (khai Hồ sơ). Riêng kết quả học tập đến ngày chi bộ xét kết nạp phải đạt kết quả học tập có điểm trung bình chung tích lũy từ 2,5 trở lên và có tham gia hoạt động phong trào.

II. QUY TRÌNH XÉT QUYỆT VÀ ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐẢNG

Sau các bước trên, chi bộ tiến hành tiếp các bước tiếp sau đây:

Bước 4: Người xin vào Đảng phải tự viết đơn và tự khai lý lịch bằng bút mực; không tẩy xóa, sửa chữa và không nhờ người khác viết hộ. (Bí thư chi bộ nhận Lý lịch của người xin vào Đảng tại Văn phòng Đảng ủy).

1. Đơn xin vào Đảng phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, thể hiện rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về thái độ, động cơ xin vào Đảng…

2. Lý lịch phải khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, phải chịu trách nhiệm về những nội dung đã khai; nếu có điều gì không hiểu và không nhớ chính xác hoặc không rõ phải báo cáo với người giúp đỡ trực tiếp hoặc Bí thư chi bộ.

Bước 5: Cấp ủy chi bộ kiểm tra hồ sơ và đề nghị Đảng ủy cho thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng.                    

Bước 6: Sau khi có kết quả thẩm tra hồ sơ, hai đảng viên chính thức được chi bộ phân công giúp đỡ quần chúng nhận xét và giới thiệu quần chúng ưu tú bằng văn bản để chi bộ xét đề nghị Đảng ủy xét kết nạp; nếu người xin vào Đảng là Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, cấp ủy chi bộ chỉ đạo các tổ chức quần chúng đang quản lý quần chúng ưu tú đó có văn bản nhận xét, giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng để chi bộ xem xét đề nghị Đảng ủy xét kết nạp. Đoàn viên TNCSHCM được BCH đoàn các khoa, viện bảo đảm giới thiệu thay cho một đảng viên chính thức. Đối với cán bộ đoàn từ Phó Bí thư Đoàn Khoa, Viện, Phó Liên chi hội trở lên cần phải có ý kiện nhận xét bằng văn bản của BCH Đoàn Trường.

Lưu ý: Quần chúng là sinh viên cần phải có ý kiến nhận xét bằng văn bản của Chi bộ Khoa, Viện đào tạo trước khi chi bộ được giao phụ trách phát triển đưa ra xét đề nghị kết nạp.

Bước 7: Cấp ủy chi bộ họp kiểm tra hồ sơ, các thủ tục cần thiết và nhận xét quá trình rèn luyện phấn đấu của người xin vào Đảng và báo cáo bằng văn bản trước Hội nghị chi bộ xét kết nạp Đảng (nộp báo cáo kèm theo hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xét kết nạp).

Bước 8: Hội nghị chi bộ xét và đề nghị kết nạp từng người một theo trình tự:

1. Đơn xin vào Đảng; lý lịch của người vào Đảng;

2. Giấy giới thiệu của hai đảng viên chính thức được chi bộ phân công giúp đỡ người vào Đảng hoặc một đảng viên và Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng của BCH Đoàn TNCSHCM khoa, viện hoặc Nhà trường;

3. Ý kiến nhận xét của Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn trực thuộc nơi người xin vào Đảng công tác.

Trên cơ sở đó, kết hợp với việc xem xét toàn diện quá trình của người xin vào Đảng, chi bộ biểu quyết ít nhất 2/3 đảng viên chính thức của chi bộ tán thành thì chi bộ ra Nghị quyết đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét kết nạp vào Đảng (Nghị quyết của chi bộ phải ghi rõ: Lý lịch của người xin vào Đảng có đủ điều kiện không, có vi phạm những điều trong Quy định 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của BCHTW không; ý thức giác ngộ chính trị, mục đích động cơ phấn đấu vào Đảng; phẩm chất, lối sống, năng lực công tác, kết quả học tập, quan hệ quần chúng…của người xin vào Đảng; số đảng viên chính thức: dự họp tán thành, không tán thành và lý do không tán thành; số vắng mặt, lý do vắng mặt. Chi bộ hoàn chỉnh Hồ sơ kết nạp Đảng nộp tại VPĐU chậm nhất 03 ngày sau khi họp chi bộ).

Bước 9: Sau khi nhận được hồ sơ kết nạp Đảng của chi bộ, Thường trực Đảng ủy kiểm tra và đối chiếu với các qui định về công tác kết nạp người vào Đảng, trích lục tài liệu báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, thảo luận, biểu quyết, ít nhất 2/3 Ủy viên Ban Thường vụ đồng ý thì mới được ra quyết định kết nạp đảng viên. Báo cáo với tập thể Đảng ủy tại phiên họp thường kỳ gần nhất.

III. CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN 

- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);

- Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu; (ĐUV theo dõi chi bộ, quần chúng ưu tú, đại biểu khác nếu có);

- Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định kết nạp đảng viên (những người dự lễ kết nạp đứng nghiêm);

- BTC giới thiệu đảng viên mới đọc lời tuyên thệ;

- Đại diện chi ủy nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị;

- Đại diện Đảng ủy Trường phát biểu ý kiến (nếu có);

- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Sau Lễ kết nạp đảng viên, cấp ủy chi bộ hướng dẫn đảng viên dự bị khai lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên để lập hồ sơ đảng viên (theo mẫu thống nhất nhận tại VPĐU) và lấy Giấy giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy nơi cư trú (theo Quy định 76). 

IV. QUY TRÌNH XÉT CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC 

Bước 1: Trong thời gian dự bị 12 tháng đảng viên dự bị phải học Lớp Bồi dưỡng đảng viên mới và được cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương.

Bước 2: 15 ngày trước khi hết thời gian dự bị, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm theo các nhiệm vụ người đảng viên, nêu rõ ưu khuyết điểm và đề nghị chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức (theo mẫu tại VPĐU)

Bước 3: Nhận được bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị, đảng viên được chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị viết bản nhận xét: nêu rõ những ưu khuyết điểm chính của đảng viên dự bị và đề nghị chi bộ xét đề nghị Đảng ủy công nhận đảng viên chính thức.

Bước 4: Chi ủy phân công đảng viên lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên dự bị cư trú; đồng thời chỉ đạo lấy ý kiến nhận xét các tổ chức đoàn thể nơi đảng viên dự bị công tác; tổng hợp thành văn bản báo cáo chi bộ.

Bước 5: Chi bộ họp xét và đề nghị công nhận đảng viên chính thức từng người một theo trình tự: xem xét bản kiểm điểm, nhận xét của đảng viên giúp đỡ, ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú và của các tổ chức đoàn thể nơi công tác, chi bộ thảo luận và biểu quyết, ít nhất 2/3 đảng viên chính thức tán thành thì chi bộ ra Nghị quyết đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định công nhận đảng viên chính thức. Sau khi chi bộ ra nghị quyết đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định công nhận đảng viên chính thức, chi ủy thu 02 ảnh (cỡ 2x3 cm) của đảng viên gửi cùng Hồ sơ chuyển đảng chính thức về VPĐU để làm thủ tục cấp Thẻ đảng viên. (Nghị quyết của chi bộ phải ghi rõ: kết luận của chi bộ về quá trình tu dường rèn luyện phấn đấu của đảng viên dự bị, về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác, học tập những ưu khuyết điểm chính và phương hướng sửa chữa khắc phục; số đảng viên chính thức tán thành, không tán thành và lý do không tán thành; số vắng mặt, lý do vắng mặt. Chi bộ hoàn chỉnh Hồ sơ chuyển Đảng chính thức nộp tại VPĐU chậm nhất 03 ngày sau họp).

Bước 6: Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức của các chi bộ, Thường trực Đảng ủy kiểm tra các thủ tục cần thiết và đối chiếu với các qui định về công nhận đảng viên chính thức, trích lục tài liệu báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, thảo luận, biểu quyết, ít nhất 2/3 Ủy viên Ban Thường vụ đồng ý thì mới được ra quyết định chuyển đảng chính thức. Báo cáo với tập thể Đảng ủy tại phiên họp thường kỳ gần nhất.

Bước 7: Ngay sau khi có quyết định công nhận đảng viên chính thức, Văn phòng Đảng ủy phải chuyển quyết định đến cấp ủy chi bộ và cấp ủy chi bộ tổ chức công bố và trao quyết định cho đảng viên trong phiên họp chi bộ gần nhất.