Các bài viết tham gia Hội thảo Trao đổi kinh nghiệm dạy học theo tín chỉ - ĐHNT (2011)
Minimize
CÁC BÀI VIẾT THAM GIA HỘI THẢO TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM DẠY HỌC THEO TÍN CHỈ - ĐHNT 


STT

Tên bài viết

Tác giả

Đơn vị

1

Một số kinh nghiệm trong giảng dạy theo học chế tín chỉ

Ngô Văn An

Khoa Lý luận chính trị

2

Đào tạo theo tín chỉ tại trường Đại học Nha Trang: Thuận lợi và thách thức

Nguyễn Duy Sự

Khoa Ngoại ngữ

3

Đổi mới phương pháp giảng dạy HP Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin theo học chế tín chỉ

Nguyễn Hữu Tâm

Khoa Lý luận chính trị

4

Hành trình đổi mới phương pháp giảng dạy

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Khoa Ngoại ngữ

5

Một số đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần Nhập môn lôgic học theo hệ tín chỉ 

Nguyễn Trọng Thóc

Khoa Lý luận chính trị

6

Kinh nghiệm giảng dạy khi chuyển đổi sang hệ thống đào tạo theo hệ tín chỉ

Phạm Thị Châu Hồng

Khoa Lý luận chính trị

7

Đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá phù hợp hiệu quả

Phan Văn Tiến

Khoa Khoa học cơ bản

8

Một số kinh nghiêm giảng dạy theo học chế tín chỉ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tô Thị Hiền Vinh

Khoa Lý luận chính trị

9

Nội dung tổng kết giảng dạy theo hệ tín chỉ

 

Khoa Lý luận chính trị

10

Một số vấn đề trao đổi khi giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh theo học chế tín chỉ

Trần Trọng Đạo

Khoa Lý luận chính trị

11

Một số kinh nghiệm giảng dạy theo tín chỉ

Hoàng Thị Tuyết Thanh

Khoa Lý luận chính trị

12

Biện pháp tổ chức, kiểm tra và đánh giá quá trình tự học của sinh viên

Lê Việt Phương

Khoa Lý luận chính trị