Kỷ yếu hội thảo
Minimize
KỶ YẾU HỘI THẢO


STT

 Khoa/Viện

Tên kỷ yếu

1

 Khoa Kỹ thuật giao thông

3) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy        "Mở ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực"

2

 Khoa Ngoại ngữ

1) Kỷ yếu Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy (26.6.14)

4) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới PPGD(2016)

3

 Viện Nuôi trồng Thủy sản

Kỷ yếu Hội thảo khoa học

4

 Khoa Xây dựng

2) Kỷ yếu Hội thảo (NH 2012-2013)

5

 Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường

4) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới PPGD (2016)

8) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo (2016)

9) Kỷ yếu Hội nghị học tốt (tháng 11/2017) - phần 1
                                                                       phần 2
                                                                       phần 3

6

 Khoa Kế toán Tài chính

7

 Khoa Kinh tế

Kỷ yếu Hội thảo Đổi mới PPGD&ĐG (NH 2014-2015) 

8

 Nhóm GV Trường ĐHNT

Kỷ yếu Hội thảo Phát triển và thực hiện Chương trình giáo dục đại cương (tháng 5/2017)

9

 Khoa Công nghệ Thực phẩm

1) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo (NH 2015-2016)

10

 Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

2) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo (2016)

11

 Khoa Cơ khí

12 

 Khoa Điện - Điện tử

Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và sinh hoạt học thuật (tháng 5/2016)

13

Khoa Công nghệ thông tin

1) Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 (tháng 1/2018)

2) Kỷ yếu Hội nghị Tìm biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo