Các bài viết của CBGD Khoa Kinh tế
Minimize

* Hoàng Thu Thủy, BM QTKD

     - Phương pháp giảng dạy và đánh giá đối với học phần Luật kinh doanh cho sinh viên khối ngành Kinh tế

* Lê Thị Hồng Yến, Bộ môn QTKD

     - Một số suy nghĩ trong việc khuyến khích các phương pháp giảng dạy chủ động giúp nâng cao chất lượng giáo dục

* Vũ Thị Hoa

     - Đổi mới phương pháp đánh giá trong giảng dạy theo học chế tín chỉ

* Nguyễn Thị Hải Anh

     - Đổi mới phương pháp đánh giá trong giảng dạy theo học chế tín chỉ

* Lê Ngọc Hương, Bộ môn QTKD

     - Một vài suy nghĩ về việc gắn chương trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động theo AUN

* ThS. Ninh Thị Kim Anh

- Áp dụng phương pháp giảng dạy và đánh giá mới cho học phần Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn khách du lịch – Lớp 53DL

* ThS. Mai Thị Linh

      - Đổi mới PPGD các môn học liên quan đến kỹ năng mềm tại khoa Kinh tế - Trường ĐHN

*  TS. Lê Kim Long

      - Biên dịch và biên soạn tài liệu tại khoa Kinh Tế, trường Đại học Nha Trang

* TS. Nguyễn Văn Ngọc

      - Vấn đề tự học của SV khoa Kinh tế và vai trò của giảng viên

* CN. Lê Trần Phúc

      - Phương pháp giảng dạy S&H (school &house)

* ThS. Hồ Huy Tựu

      - Gắn liền nội dung đào tạo với NCKH cho môn học Nghiên cứu Marketing

* ThS. Lê Hồng Lam – CN. Phạm Thị Thanh Bình

      - Đổi mới phương pháp giảng dạy đối với các môn học chuyên ngành quản trị

* ThS. Nguyễn Tiến Thông –ThS. Huỳnh Thị Xuân Mai

      - Giảng dạy đại học tại các nước phát triển