PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Minimize
BÀI VIẾT TIẾNG VIỆT

STT

Tác giả

Tên bài viết

1

TS. Nguyễn Văn Tuấn - Trường ĐHSP Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

- Tài liệu học tập về phương pháp dạy học theo hướng tích cực

2

Bản tin ĐHQGHN giới thiệu 9 nguyên tắc “vàng” trong giảng dạy đại học

- 9 nguyên tắc “vàng” trong giảng dạy đại học 

3

Nguyễn Thành Hải, Phùng Thúy Phượng, Đồng Thị Bích Thủy - TT Nghiên Cứu Cải Tiến Phương Pháp Dạy và Học Đại học - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Tp.HCM

- Giới thiệu một số phương pháp giảng dạy cải tiến giúp sinh viên học tập chủ động và trải nghiệm, đạt các chuẩn đầu ra theo CDIO

4

PGS.TS. Trần Thanh Ái - ĐH Cần Thơ (tham luận tại Hội nghị toàn quốc tổ chức tại Đại học Sài Gòn, 5/2010, tr 42-53)

- Đào tạo theo hệ thống tín chỉ: Các nguyên lý, thực trạng và giải pháp

5

PGS.TS. Lê Văn Hảo - Trường ĐHNT

 

- Bảy nguyên tắc dạy tốt ở đại học

- Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề

- Sổ tay Phương pháp giảng dạy và đánh giá 2010

- Khác biệt giữa đào tạo theo tín chỉ và niên chế

- Tóm tắt 10 phương pháp giảng dạy

- Học tập ở bậc Đại học (T10.2015)

- Nâng cao kỹ năng và hiệu quả thuyết trình

6

TS. Hoàng Ngọc Vinh và nhóm tác giả

- Hướng dẫn dạy và học đại học

7

TS. Nguyễn Văn Tuấn

- Lý luận dạy học

8

Trường Đại học KHXHNV - ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Kỷ yếu Hội thảo đổi mới PPGD theo học chế tín chỉ

9

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

- Các phương pháp giảng dạy tích cực

10

Ngô Tứ Thành, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Nguồn:Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHXH&NV 24, 2008)

- Giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy ở các Trường đại học ICT hiện nay

11

Khoa Điện-Điện tử - Trường ĐHNT

- Kỷ yếu Hội thảo - Phần Phương pháp giảng dạy


BÀI VIẾT TIẾNG ANH

STT

Tác giả

Tên bài viết

1

- How to teach large classes (1)

- How to teach large classes (2)

- How to teach large classes (3)

- How to teach large classes (4)

- How to teach large classes (5)

- How to teach large classes (6)

- How to teach large classes (7)

- How to teach large classes (8)

2

Barbra Kerns, Souhail Elhouar, Mary Jane Sterling, …

Principles for good teaching

3

Heather Fry, Steve Ketteridge and Stephanie Marshall

Handbook for teaching & learning

4

John Biggs

Teaching for quality learning

5

Leo Jones

Student-centered classrooms

6

Richard M. Felder and Rebecca Brent

How to improve teaching qualiity

7

Robin Millar

Practical work for teaching

8

Tiberius and Tipping

Twelve principles of effective teaching and learning

9

Michigan State University

Handbook for teachers_MSU

10

The University of Wisconsin-Madison

Strategies for teaching

11

York University, Toronto, Canada

Teaching assisstant handbook

12

The University of Queensland, Autralia

Guidelines for lecturing

13

Lauren Pivnick, Jennifer Franklin, Micheal Theall

Handbook for teachers

14

www.schoolnet.org.za/conference/sessions/ks/pbl/.../BIE_PBLintro.pdf

Introduction to Project-based learning

15

Stanford University

- PBL at Stanford

- Case study at Stanford

16

The University of New Mexico

PBL Handbook

17

Maggi Savin-Baden

PBL-untold stories

18

The Center for Place-based learning and Community Engagement

Place-based learning

19

Bernard M. Gordon

Project based learning in UK

20

John W. Thomas

Research on Project-based learning

21

Sim Heng Chye, Matthew; Wee Keng Neo, Lynda; Kek Yih Chyn, Megan

Role of tutor in PBL

22

Vicki L. Golich, Mark Boyer, Patrice Franko, Steve Lam Y

The ABCs of Case teaching

23

The Online learning centre

Case writing manual

 24 Edited by Heather Fry, Steve Ketteridge, Stephanie Marshall
A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education