Chi tiết
Minimize
Kế hoạch thanh tra năm học 2019-2020 ĐBCL&TT 12/12/2019 10:20:14 AM
Kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019 ĐBCL&TT 12/12/2019 10:16:53 AM
Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018 ĐBCL&TT 11/15/2017 3:05:37 PM
 Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018
Công văn Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017 - 2018 ĐBCL&TT 10/26/2017 5:00:47 PM
 Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 3936/BGDĐT-TTr ngày 28/8/2017 v/v Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017 - 2018.
Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra nội bộ năm học 2016-2017 đối với các CSGDĐH, trường CĐSP ĐBCL&TT 11/2/2016 2:34:23 PM
 Thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2016 - 2017 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm (gọi chung là trường) như sau:
Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi ĐBCL&TT 10/28/2016 2:44:27 PM
 Thông tư này áp dụng đối với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Thanh tra Sở GD&ĐT; cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác thực hiện các chương trình giáo dục thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến các kỳ thi theo quy định.
Hướng dẫn thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (Số 693/HD-BGDĐT, ngày 07/8/2015) ĐBCL&TT 8/14/2015 4:06:23 PM
 Yêu cầu: Hoạt động thanh tra tuyển sinh phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai dân chủ và kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức cá nhân tham gia tuyển sinh…
Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2014 - 2015 (4904/BGDĐT-TTr, ngày 10/9/2014) ĐBCL&TT 11/5/2014 9:00:25 AM
 Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế...
Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014 ĐBCL&TT 6/12/2014 2:33:29 PM
 Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy được hợp nhất tại Văn bản số 12/VBHN-BGDĐT ngày 25/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; …
Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ĐBCL&TT 3/28/2014 3:04:59 PM
 Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Trang:1 - 2« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 14 tin)