Minimize

Phòng Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí
MinimizeTin tức Sự kiện
Minimize
Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo  
Quyết định v/v ban hành Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, giai đoạn 2017-2021Quyết định số 1042/QĐ-ĐHNT ngày 26/10/2017 của Hiệu trưởng v/v ban hành Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, giai đoạn 2017-2021. 10/26/2017 3:38:27 PM
Lịch công tác  
Lịch họp tháng 10/2019 10/7/2019 9:06:36 AM
Thông tin về GDĐT - Thanh tra  
Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018 11/15/2017 3:05:37 PM
Hội thảo - Thảo luận  
Nâng tầm văn hóa tổ chức: Yếu tố then chốt để phát triển bền vững hoạt động đảm bảo chất lượng trường đại họcTS. Lê Văn Hảo - Tham luận trình bày tại Hội thảo "Đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục: Con đường hội nhập quốc tế" do Đại học Quốc gia Tp.HCM tổ chức ngày 14/11/2014. 12/29/2014 4:54:41 PM
Tin tức  
Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục 10/12/2017 3:58:31 PM