Kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn AUN
Minimize
 1. Chủ trương AUN của trường ĐHNT:

- Danh sách chương trình đào tạo và Hội đồng tự đánh giá cấp Khoa/Viện

- Thông báo v/v tổ chức tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN

- Tờ trình v/v kế hoạch tổ chức tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN   

- Tờ trình v/v triển khai tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN năm học 2013-2014

2. Tài liệu tập huấn AUN (Tháng 12.2013):

- Chương trình tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN

- Giải thích thuật ngữ sử dụng trong Bộ tiêu chuẩn AUN

- Giới thiệu về AUN và các hoạt động đảm bảo chất lượng

- Hướng dẫn sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN

- Tình hình tổ chức đánh giá ngoài các chương trình đào tạo theo chuẩn AUN tại Việt Nam

- Tổ chức tự đánh giá chương trình đào tạo của trường ĐHNT theo chuẩn AUN

- Xu hướng đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trên thế giới và ở Việt Nam

3. Tài liệu tham khảo AUN:

- Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN (Trường ĐH Cần Thơ - CTU)

- University of Nottingham Programme Specification (Session 2011/2012)

- SAR - Agricultural Economics Program (CTU)

- SAR - Electrical Engineering Program (CTU)

- Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành Cơ khí Chế biến K.34 (CTU)

- Báo cáo tự đánh giá chương trình Cử nhân Sinh học (CTU)

- Using the Template for a Program Specification

4. Văn bản kiểm định chất lượng AUN:

- Bảng chấm điểm CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn của AUN (Ban hành tháng 6/2011)

- Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của AUN (Ban hành tháng 6/2011)

- Guide to AUN Actual Quality Assessment at Programme Level - June 2011.pdf

- Guidelines for AUN Quality Assessment and Assessors Version 1 - 30 March 2011.pdf

- Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của AUN (Version 3.0, ban hành tháng 10/2015)


5. Các biểu mẫu liên quan phục vụ đánh giá CTĐT theo AUN:


- Bảng thống kê minh chứng theo Bộ tiêu chuẩn của AUN

- Mẫu danh mục minh chứng

- Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn AUN

6. Bảng thống kê minh chứng theo Bộ tiêu chuẩn của AUN (các văn bản, biểu mẫu phục vụ công tác quản lý):

TT

Tiêu chuẩn/tiêu chí

Tên minh chứng1. Chuẩn đầu ra


1.1

Chuẩn đầu ra được xây dựng và được đề cập rõ ràng trong chương trình đào tạo

- TB số 578/TB-ĐHNT ngày 25/10/11 v/v tổ chức tập huấn "Hoàn thiện CĐR các ngành đào tạo ĐH"

- TB số 661TB/ĐHNT ngày 02/2/11 v/v Hướng dẫn hoàn thiện Chương trình giáo dục trình độ đại học hệ chính qui của Trường ĐHNT

- TB số 489/TB-ĐHNT ngày 18/9/12 v/v công bố chương trình GDHP/LT&PPGD

- TB số 514/TB-ĐHNT ngày 14/10/12 v/v phản hồi một số ý kiến liên quan đến việc xây dựng CTHP/CTGDHP

- TB số 70/TB-ĐHNT ngày 04/02/13 v/v đánh giá công tác biên soạn CTHP/CTGDHP

 

1.2

Chương trình đào tạo khuyến khích học tập suốt đời

- CĐR các ngành ĐT, đề cương chi tiết, chương trình chi tiết được công bố trên website Bộ môn

- QĐ số 618/2009/QĐ-ĐHNT ngày 07/5/2009 v/v Xây dựng CTĐT trình độ ĐH và CĐ hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ

- QĐ số 1046/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/13 v/v quy định đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần

- QĐ số 612/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2009 Ban hành quy định đào tạo ĐH và CĐ hệ CQ theo hệ thống tín chỉ của trường ĐHNT

- QĐ số 74/QĐ-ĐHNT ngày 07/02/2012 Ban hành QĐ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy theo HTTC

- QĐ số 1204/QĐ-ĐHNT ngày 20/9/12 v/v Ban hành quy định quản lý, tổ chức đào tạo trình độ ĐH và CĐ hệ CQ theo hệ thống TC

- QĐ số 197/QĐ-ĐHNT ngày 28/02/13 v/v Ban hành quy chế đào tạo ĐH và CĐ hệ CQ theo hệ thống TC của trường ĐHNT

 

1.3

Chuẩn đầu ra bao gồm kiến thức chung và nghề nghiệp, kỹ năng chung và nghề nghiệp

- TB ngày 25/5/12 của Tổ Chuyên gia v/v Hướng dẫn xây dựng Chuẩn đầu ra và Chương trình giáo dục Cao đẳng hệ chính qui và Đại học liên thông từ cao đẳng

 

1.4

Chuẩn đầu ra phản ánh rõ yêu cầu của các bên liên quan

 

 

2. Bản mô tả chương trình đào tạo

 

2.1

Nhà trường có sử dụng bản mô tả chương trình đào tạo

- TB số 661TB/ĐHNT ngày 02/2/11 v/v Hướng dẫn hoàn thiện Chương trình giáo dục trình độ đại học hệ chính qui của Trường ĐHNT

- TB số 489/TB-ĐHNT ngày 18/9/12 v/v công bố chương trình GDHP/LT&PPGD

 

2.2

Bản mô tả chương trình đào tạo cho biết các Chuẩn đầu ra và làm thế nào để đạt được các Chuẩn đầu ra này

 

 

2.3

Bản mô tả chương trình đào tạo có đầy đủ thông tin cần thiết và được phổ biến đến các bên có liên quan

- TB số 661TB/ĐHNT ngày 02/2/11 v/v Hướng dẫn hoàn thiện Chương trình giáo dục trình độ đại học hệ chính qui của Trường ĐHNT

- TB số 489/TB-ĐHNT ngày 18/9/12 v/v công bố chương trình GDHP/LT&PPGD

 

3. Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo

 

3.1

Nội dung chương trình đào tạo thể hiện sự cân đối giữa các kiến thức, kỹ năng chung và nghề nghiệp

- TB số 661TB/ĐHNT ngày 02/2/11 v/v Hướng dẫn hoàn thiện Chương trình giáo dục trình độ đại học hệ chính qui của Trường ĐHNT

 

3.2

Chương trình đào tạo phản ánh tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường

- TB số 661TB/ĐHNT ngày 02/2/11 v/v Hướng dẫn hoàn thiện Chương trình giáo dục trình độ đại học hệ chính qui của Trường ĐHNT

 

3.3

Đóng góp của từng môn học cho việc đạt được Chuẩn đầu ra được thể hiện rõ

 

 

 

3.4

Chương trình đào tạo được thiết kế mạch lạc, các môn học có sự liên kết với nhau

 

 

3.5

Chương trình đào tạo thể hiện cả bề rộng lẫn chiều sâu

 

 

3.6

Chương trình đào tạo thể hiện rõ các môn học cơ bản, cơ sở, chuyên ngành và chuyên đề cuối khóa, luận văn hay luận án

- TB số 634/TB-ĐHNT ngày 28/11/11 v/v công khai trên trang web công tác thực hiện Khóa luận TN/Luận văn ThS/Luận án

 

3.7

Nội dung chương trình đào tạo mang tính cập nhật

- Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT v/v quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

 

4. Chiến lược dạy và học

 

4.1

Đội ngũ giảng viên hoặc bộ môn có chiến lược dạy - học rõ ràng

- TB số 293/TB-ĐHNT ngày 15/06/11 v/v tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh nghiệm đổi mới PPGD đối với hệ TC”

- TB số 441/TB-ĐHNT ngày 05/9/13 v/v ban hành quy định tổ chức đổi mới PPGD NH 13-14

 

4.2

Chiến lược dạy và học giúp người học tiếp thu và biết cách áp dụng các kiến thức

- Các TB về đổi mới PPGD từ năm học 2011-2012

- Kế hoạch đổi mới hoạt động kiểm tra – đánh giá (Học kỳ II/NH 2013-2014)

 

4.3

Chiến lược dạy và học hướng đến người học và kích thích việc học tập có chất lượng

- TB số 70/TB-ĐHNT ngày 04/02/13 v/v đánh giá công tác biên soạn CTHP, CTGDHP

 

4.4

Chiến lược dạy và học khuyến khích các phương pháp học tập tích cực và giúp hình thành cách học phù hợp

- Các biểu mẫu của Quy trình đổi mới PPGD và KTĐG (http://www.ntu.edu.vn/dbclkt/vi-vn/bi%E1%BB%83um%E1%BA%ABu.aspx)

- QĐ số 197/QĐ-ĐHNT ngày 28/02/2013 v/v ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường ĐHNT

- QĐ số 1658/QĐ-ĐHNT ngày 19/12/13 Quy định về hoạt động khoa học của sinh viên trong trường ĐHNT


5. Kiểm tra đánh giá người học

 

5.1

Đánh giá người học bao gồm đánh giá đầu vào, đánh giá theo quá trình và đánh giá đầu ra

- QĐ số 1308/QD-ĐHNT ngày 20/10/11 ban hành Quy định đào tạo hình thức VLVH

- QĐ số 1118/QĐ-ĐHNT ngày 17/9/13 quy định v/v đào tạo ngắn hạn

- QĐ số 687/QĐ-ĐHNT ngày 13/06/13 v/v thành lập Ban thanh tra tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013

- TB số 675/TB-ĐHNT ngày 25/12/12 về kết luận của Hiệu trưởng về đổi mới PP thi, kiểm tra kết thúc HP

- QĐ số 1046/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/13 v/v quy định đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần

 

5.2

Đánh giá người học được tiến hành dựa trên tiêu chí

 

 

5.3

Người học được đánh giá thông qua nhiều phương pháp

- QĐ số 1046/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/13 v/v quy định đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần

 

5.4

Việc đánh giá phản ánh được yêu cầu của Chuẩn đầu ra và nội dung của chương trình đào tạo

- QĐ số 1046/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/13 v/v quy định đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần

 

5.5

Các tiêu chí kiểm tra đánh giá tường minh và được công khai

- QĐ số 1046/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/13 v/v quy định đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần

 

5.6

Các phương pháp đánh giá hướng đến việc đạt được các mục tiêu của chương trình học

- QĐ số 1046/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/13 v/v quy định đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần

 

5.7

Các chuẩn mực được sử dụng trong đánh giá là tường minh và có tính nhất quán

- QĐ số 1046/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/13 v/v quy định đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần

 

6. Chất lượng đội ngũ giảng viên

 

6.1

Đội ngũ giảng viên có năng lực tương xứng với nhiệm vụ được giao

 

 

6.2

Đội ngũ giảng viên có đủ số lượng để thực hiện tốt chương trình học

- Kế hoạch chiến lược phát triển trường ĐHNT đến năm 2020 (Mục IV: Chiến lược phát triển đội ngũ CB)

 

6.3

Hoạt động tuyển dụng và thăng tiến đối với giảng viên căn cứ trên thành tích/công lao học thuật

- QĐ số 590/QĐ-ĐHNT ngày 19/5/11 v/v sửa đổi và bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ (Điều 4: mục 4.3.1)

 

6.4

Vai trò và mối quan hệ giữa các giảng viên được xác định và hiểu rõ

 

 

6.5

Công việc được phân công phù hợp với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và kỹ năng của giảng viên

 

 

6.6

Khối lượng công việc và hệ thống khen thưởng được thiết kế nhằm hỗ trợ việc nâng cao chất lượng dạy và học

- QĐ số 560/QĐ-ĐHNT ngày 13/11/12 quy định về giờ làm việc và giờ chuẩn GD đối với CBGD

- QĐ số 590/QĐ-ĐHNT ngày 19/5/11 v/v sửa đổi và bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ (Điều 4: mục 4.3.1)

 

6.7

Trách nhiệm của giảng viên được qui định hợp lý

- TB số 05/TB-TCHC ngày 18/3/13 v/v phân công GV phụ trách HP

 

6.8

Có cơ chế để đánh giá, tham vấn và điều chuyển công tác đối với đội ngũ giảng viên

- TB số 05/TB-TCHC ngày 18/3/13 v/v phân công GV phụ trách HP

- QĐ số 544/QĐ-ĐHNT ngày 01/5/13 v/v tổ chức lại các BM thuộc các Khoa/Viện đào tạo

- Kế hoạch chiến lược phát triển trường ĐHNT đến năm 2020 (Mục IV: Chiến lược phát triển đội ngũ CB)

 

6.9

Có và thực hiện tốt cơ chế cho thôi việc và hưu trí dành cho giảng viên

- QĐ số 10/QĐ-ĐHNT ngày 05/01/13 v/v ban hành quy định kéo dài thời gian công tác đối với GV có trình độ cao

- QĐ số 1612/QĐ-ĐHNT ngày 04/12/13 v/v Ban hành quy định mời các GV có trình độ cao đến tuổi nghỉ hưu và đã nghỉ hưu tham gia công tác tại trường ĐHNT

 

6.10

Có hệ thống đánh giá khen thưởng giảng viên hữu hiệu

- Quyết định số 244/QĐ-ĐHNT ngày 13/3/13 v/v ban hành quy định về đánh giá kết quả công tác và bình xét thi đua, khen thưởng tại trường ĐHNT

- Thông báo số 441/TB-ĐHNT ngày 05/9/13 v/v Ban hành quy trình tổ chức đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá năm học 2013-2014

-
Thông báo số 631/TB-ĐHNT ngày 24/11/11 v/v tổ chức đánh giá công tác chuyên môn của CBGD


7. Chất lượng đội ngũ phục vụ

 

7.1

Đội ngũ nhân viên thư viện có năng lực và đủ số lượng, đáp ứng được yêu cầu công việc

 

 

7.2

Đội ngũ nhân viên phòng thí nghiệm có năng lực và đủ số lượng, đáp ứng được yêu cầu công việc

 - QĐ số 1288/QĐ-ĐHNT ngày 18/10/2011 v/v Quy định quản lý Phòng thí nghiệm

- TB số 462/TB-ĐHNT ngày 18/9/2013 v/v sử dụng CSVC, trang thiết bị của Trường để thực hiện các đề tài, dự án KHCN

 

7.3

Đội ngũ nhân viên máy tính có năng lực và đủ số lượng, đáp ứng được yêu cầu công việc

 

 

7.4

Đội ngũ nhân viên hỗ trợ người học có năng lực và đủ số lượng, đáp ứng được yêu cầu công việc

- QĐ số 1484/QĐ-ĐHNT v/v Ban hành chức năng nhiệm vụ của các đơn vị

- QĐ số 792/QĐ-ĐHNT ngày 21/7/11 v/v Ban hành quy định về định danh, định biên CBVC khối hành chính

 

8. Chất lượng người học

 

8.1

Có chính sách tuyển sinh rõ ràng

 

 

8.2

Quy trình tuyển sinh được tổ chức hợp lý

- TB số 164/TB-ĐHNT ngày 28/3/13 v/v TB kế hoạch công tác tuyển sinh ĐH&CĐ năm 2013

 

8.3

Khối lượng học tập thực tế phù hợp với thiết kế ban đầu

- QĐ số 612/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2009 Ban hành quy định đào tạo ĐH và CĐ hệ CQ theo hệ thống tín chỉ của trường ĐHNT

- QĐ số 74/QĐ-ĐHNT ngày 07/02/2012 Ban hành QĐ vv sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy theo HTTC

- QĐ số 1204/QĐ-ĐHNT ngày 20/9/12 v/v Ban hành quy định quản lý, tổ chức đào tạo trình độ ĐH và CĐ hệ CQ theo hệ thống TC

- QĐ số 197/QĐ-ĐHNT ngày 28/02/13 v/v Ban hành quy chế đào tạo ĐH và CĐ hệ CQ theo hệ thống TC của trường ĐHNT

 

9. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ người học

 

9.1

Có hệ thống tổ chức hợp lý nhằm theo dõi sự tiến bộ của người học

 

 

9.2

Người học nhận được đầy đủ thông tin tư vấn, hỗ trợ học tập và phản hồi về kết quả học tập của họ

- TB số 427/QĐ-ĐHNT ngày 30/8/13 v/v TB kế hoạch công tác SV đầu năm học 2013-2014 và đầu khóa học 2013-2017

- Sổ tay sinh viên

 

9.3

Có hệ thống tư vấn hợp lý dành cho người học

- QĐ số 669/QĐ-ĐHNT ngày 05/6/13 v/v ban hành quy định công tác CVHT

 

9.4

Cơ sở vật chất, môi trường xã hội và tâm lý đáp ứng được nhu cầu người học


- QĐ số 1784/QĐ-ĐHNT, ngày 19/12/2012 của Hiệu trưởng vv sắp xếp lại tổ chức của P.CTSV

- TB số 427/QĐ-ĐHNT ngày 30/8/13 v/v TB kế hoạch công tác SV đầu năm học 2013-2014 và đầu khóa học 2013-2017

- TB số 358/TB-ĐHNT ngày 12/7/13 kết luận buổi tọa đàm đồng bộ hóa công tác tư vấn hỗ trợ sinh viên học tốt

 

10. Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng

 

10.1

Có đầy đủ hệ thống phòng học (giảng đường, các phòng học nhỏ)

 

 

10.2

Có thư viện đáp ứng đầy đủ nhu cầu và cập nhật

- Giới thiệu đến bạn đọc các trang web truy cập miễn phí tài liệu hữu ích: http://thuvien.ntu.edu.vn/resources.aspx?mnuid=122&catid=3100&contentid=172

- Quy định về thời gian làm việc của Thư viện: http://thuvien.ntu.edu.vn/introduction.aspx?mnuid=121&catid=1000&contentid=175

 

10.3

Có hệ thống phòng thực hành đáp ứng đầy đủ nhu cầu và hiện đại

 

 

10.4

Có hệ thống máy tính đáp ứng đầy đủ nhu cầu và hiện đại

 

 

10.5

Các tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh môi trường đáp ứng được mọi yêu cầu

 

 

11. Đảm bảo chất lượng cho quá trình dạy và học

 

11.1

Chương trình học được xây dựng bởi tất cả giảng viên

- TB số 489/TB-ĐHNT ngày 18/9/12 v/v công bố chương trình GDHP/LT&PPGD

- TB số 514/TB-ĐHNT ngày 14/10/12 v/v phản hồi một số ý kiến liên quan đến việc xây dựng CTHP/CTGDHP

- TB số 70/TB-ĐHNT ngày 04/02/13 v/v đánh giá công tác biên soạn CTHP/CTGDHP

 

11.2

Người học được tham gia vào việc phát triển chương trình học

 

 

11.3

Nhà tuyển dụng được tham gia vào việc phát triển chương trình học

 

 

11.4

Chương trình học thường xuyên được đánh giá theo chu kỳ phù hợp

 

 

11.5

Các môn học và chương trình học nhận được sự đánh giá có hệ thống từ người học

 

 

11.6

Phản hồi từ các bên có liên quan được sử dụng để cải thiện chất lượng

 

 

11.7

Quá trình dạy và học, kế hoạch và phương pháp đánh giá luôn hướng tới mục tiêu đảm bảo chất lượng và được cải tiến liên tục

 

 

12. Hoạt động phát triển đội ngũ

 

12.1

Có kế hoạch rõ ràng về nhu cầu đào tạo và phát triển đối với đội ngũ giảng viên và nhân viên hỗ trợ

- Kế hoạch chiến lược phát triển trường ĐHNT đến năm 2020 (Mục IV: Chiến lược phát triển đội ngũ CB)

- QĐ số 1578/QĐ-ĐHNT ngày 21/11/12 v/v thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển Trường đến năm 2020

- QĐ số 590/QĐ-ĐHNT ngày 19/5/11 v/v sửa đổi và bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ (Điều 4: mục 4.3.1)

 

12.2

Các hoạt động đào tạo và phát triển đối với đội ngũ giảng viên và nhân viên hỗ trợ phù hợp với nhu cầu đã xác định

 

 

13. Phản hồi của các bên liên quan

 

13.1

Ý kiến phản hồi từ thị trường lao động được thu thập đầy đủ và có hệ thống

 - TB số 331/TB-ĐHNT ngày 23/6/11 v/v thu thập ý kiến đánh giá về chuẩn đầu ra

 

13.2

Ý kiến phản hồi từ người học và cựu sinh viên được thu thập đầy đủ và có hệ thống

- Các thông báo v/v tổ chức thu thập thông tin dạy và học:

  + TB v/v thu thập thông tin về tình hình giảng dạy bằng hình thức báo cáo trực tuyến từ BCH Chi hội lớp (HK2/NH 12-13)

  + Hướng dẫn lấy ý kiến sinh viên về giảng dạy học phần (HK1/NH 13-14)

- Quy trình lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy


13.3

Ý kiến phản hồi từ đội ngũ cán bộ, giảng viên được thu thập đầy đủ và có hệ thống

- Các TB v/v lấy ý kiến đánh giá của CBVC về cán bộ quản lý các cấp

 

14. Đầu ra

 

14.1

Tỷ lệ tốt nghiệp thỏa đáng và tỷ lệ thôi học ở mức chấp nhận được

 

 

14.2

Thời gian tốt nghiệp trung bình là hợp lý 

 

 

14.3

Tình hình có việc làm của sinh viên tốt nghiệp là thỏa đáng

 

 

14.4

Mức độ tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và người học đạt yêu cầu

- QĐ số 1658/QĐ-ĐHNT-KHCN ngày 19/12/11 quy định về hoạt động khoa học của sinh viên trong trường ĐHNT

- TB số 579/TB-ĐHNT ngày 15/11/13 v/v khuyến khích VC, SV tham gia hoạt động NCKH

- TB số 347/TB-ĐHNT ngày 01/7/13 v/v Xây dựng các nhiệm vụ KH&CN đón đầu cho năm 2015

- TT số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/11 của BGDĐT ban hành Quy định về hoạt động KHCN trong các cơ sở GDĐH

- QĐ số 1677/QĐ-ĐHNT ngày 26/12/11 ban hành Quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ


15. Sự hài lòng của các bên liên quan

 

15.1

Phản hồi từ các bên có liên quan là thỏa đáng