KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
Minimize

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học

*       Tiêu chí 1.1

*       Tiêu chí 1.2

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lí

*       Tiêu chí 2.1

*       Tiêu chí 2.2

*       Tiêu chí 2.3

*       Tiêu chí 2.4

*       Tiêu chí 2.5

*       Tiêu chí 2.6

*       Tiêu chí 2.7

Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo

*       Tiêu chí 3.1

*       Tiêu chí 3.2

*       Tiêu chí 3.3

*       Tiêu chí 3.4

*       Tiêu chí 3.5

*       Tiêu chí 3.6

Tiêu chuẩn 4:  Các hoạt động đào tạo

*       Tiêu chí 4.1

*       Tiêu chí 4.2

*       Tiêu chí 4.3

*       Tiêu chí 4.4

*       Tiêu chí 4.5

*       Tiêu chí 4.6

*       Tiêu chí 4.7

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên và nhân viên

*       Tiêu chí 5.1

*       Tiêu chí 5.2

*       Tiêu chí 5.3

*       Tiêu chí 5.4

*       Tiêu chí 5.5

*       Tiêu chí 5.6

*       Tiêu chí 5.7

*       Tiêu chí 5.8

Tiêu chuẩn 6: Người học

*       Tiêu chí 6.1

*       Tiêu chí 6.2

*       Tiêu chí 6.3

*       Tiêu chí 6.4

*       Tiêu chí 6.5

*       Tiêu chí 6.6

*       Tiêu chí 6.7

*       Tiêu chí 6.8

*       Tiêu chí 6.9

Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

*       Tiêu chí 7.1

*       Tiêu chí 7.2

*       Tiêu chí 7.3

*       Tiêu chí 7.4

*       Tiêu chí 7.5

*       Tiêu chí 7.6

*       Tiêu chí 7.7

Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế

*       Tiêu chí 8.1

*       Tiêu chí 8.2

*       Tiêu chí 8.3

Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác

*       Tiêu chí 9.1

*       Tiêu chí 9.2

*       Tiêu chí 9.3

*       Tiêu chí 9.4

*       Tiêu chí 9.5

*       Tiêu chí 9.6

*       Tiêu chí 9.7

*       Tiêu chí 9.8

*       Tiêu chí 9.9

Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lí tài chính

*       Tiêu chí 10.1

*       Tiêu chí 10.2

*       Tiêu chí 10.3