TIÊU CHUẨN 5
Minimize

Tiêu chí 5.5: Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình giáo dục và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên / giảng viên.


Minh chứng tiêu chí 5.5