VĂN BẢN PHÁP QUY
Minimize
 

I. VĂN BẢN PHÁP QUY CẤP BỘ

1. Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

2. Nghị quyết đổi mới giáo dục 2006-2020

3. Quyết định ban hành quy định về quy trình và chu trình kiểm định chất lượng GD trường ĐH, CĐ, TCCN

4. Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐT ngày 28  tháng 12  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về kiểm định viên KĐCL giáo dục

5. Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức KĐCL giáo dục

6. Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28  tháng 12  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

7. Luật thanh tra (2010)

8. Luật tố cáo (2011)

9. Luật khiếu nại (2011)

10. Luật tiếp công dân (2013)

11. Nghị định số 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

12. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

13. Nghị định số 76/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo

14. Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

15. Nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GD

16. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013-2014 đối với các cơ sở GDĐH, trường TCCN (số   7496 /BGDĐT-TTr)

17. Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường TCCN

18. Thông tư 62-2012/TT-Bộ GDĐT ngày 28/02/2012 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH, CĐ và TCCN.

19. Quyết định số 06/VBHN-Bộ GDĐT ngày 04/3/2014 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.

20.
Công văn số 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 03/8/2016 của Cục Khảo thí và KĐCL giáo dục hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học (theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học do Bộ GD&ĐT ban hành - Dùng cho tự đánh giá và đánh giá ngoài)

21. Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

22. Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

23. Kế hoạch số 118/KH-BGDĐT ngày 23/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017

24. Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học (766-QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018)

25. Hướng dẫn đánh giá ngoài sơ sở giáo dục đại học (767-QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018)

26. Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (768-QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018)

27. Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH (769-QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018)

28. Bảng hướng dẫn kèm công văn 1668 thay thế công văn 768 (31/12/2019) Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

2
9. Tài liệu hướng dẫn kèm công văn 1669  thay thế công văn 769 (31/12/2019) đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học

II. VĂN BẢN PHÁP QUY CẤP TRƯỜNG


     NĂM 2020     

1. Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình Kỹ thuật cơ khí (45/QĐ-ĐHNT ngày 16/01/2020)                           
2. 
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình Ngôn ngữ Anh (46/QĐ-ĐHNT ngày 16/01/2020)  

3
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình Quản lý thủy sản (47/QĐ-ĐHNT ngày 16/01/2020) 

4. 
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình Kỹ thuật xây dựng (48/QĐ-ĐHNT ngày 16/01/2020)  

5. 
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình Kỹ thuật ô tô (49/QĐ-ĐHNT ngày 16/01/2020)  

6. 
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (50/QĐ-ĐHNT ngày 16/01/2020)  

7. Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình Kinh doanh thương mại (51/QĐ-ĐHNT ngày 16/01/2020)
 

8.
Quyết định thành lập các tổ kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (138/QĐ-ĐHNT ngày 20/02/2020)

9. Quyết định ban hành Chính sách gắn kết và phục vụ cộng đồng của Trường ĐHNT (139/QĐ-ĐHNT 20/02/2020)

10. Quyết định ban hành Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ của Trường ĐHNT (268/QĐ-ĐHNT 26/3/2020)

11. Công văn hướng dẫn cách ghi nội dung trên văn bằng (19/5/2020)

12. Quyết định Ban hành mẫu văn bằng của Trường Đại học Nha Trang (486/QĐ-ĐHNT 19/5/2020)

13. Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học giữa chu kỳ (531/QĐ-ĐHNT 26/5/2020)

14. Thông báo về việc chi hỗ trợ cho Giảng viên giảng dạy trực tuyến do Covid (317/TB-ĐHNT 28/5/2020)

15. Quyết định thành lập tổ thanh tra tuyển sinh 2020 (667/QĐ-ĐHNT 30/6/2020)

16. Thông báo Kế hoạch tổ chức thanh toán giảng dạy năm học 2019-2020 (507/TB-ĐHNT 06/8/2020)

17. Quy định về quản lý việc in, cấp phôi văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Nha Trang (876/QĐ-ĐHNT ngày 31/8/2020)

18. Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021
NĂM 2019

1. Quyết định thành lập Tổ xây dựng chiến lược và chính sách đảm bảo chất lượng của trường đại học Nha Trang (119/QĐ-ĐHNT ngày 19/02/2019)

2. Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình Công nghệ thông tin (203/QĐ-ĐHNT ngày 28/02/2019) 

3. Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình Công nghệ thực phẩm (204/QĐ-ĐHNT ngày 28/02/2019)

4. Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình Kế toán (205/QĐ-ĐHNT ngày 28/02/2019)

5. Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình Quản trị dịch vụ du lịch & Lữ hành (206/QĐ-ĐHNT ngày 28/02/2019)


6. Thông báo v/v thanh tra công tác chấm thi, lưu trữ bài thi tại bộ môn - HK1/NH 2018-2019 (165/TB-ĐHNT ngày 25/3/2019)

7. Thông báo v/v tổ chức thi và đánh giá các học phần thay thế đồ án/khóa luận tốt nghiệp NH 2018-2019 (239/TB-ĐHNT ngày 22/04/2019)

8. Thông báo v/v báo cáo tình hình tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ ngắn hạn (252/TB-ĐHNT ngày 26/04/2019) 

9. Thông báo v/v tổ chức thanh toán giảng dạy NH 2018-2019 (405/TB-ĐHNT ngày 17/6/2019)

10. Quyết định v/v ban hành Quy định kiểm soát và xử lý hành vi đạo văn các sản phẩm học thuật (784/QĐ-ĐHNT ngày 15/7/2019)

11. Quyết định v/v ban hành Triết lý và Mục tiêu giáo dục (840/QĐ-ĐHNT ngày 25/07/2019)

12. Quyết định về ban hành chính sách bảo đảm chất lượng (854/QĐ-ĐHNT ngày 30/7/2019)

13. Thông báo v/v phân công chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài 02 CTĐT ngành KTTT và CNCBTS ( 560/TB-ĐHNT ngày 14/8/2019)

14. Thông báo v/v kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục Trường ĐHNT năm học 2019-2020 (672/TB-ĐHNT ngày 08/10/2019)

15. Thông báo v/v triển khai và hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy ứng dụng E-learning năm học 2019-2020 (656/TB-ĐHNT ngày 02/10/2019)

16. Quyết định kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chương trình Nuôi trồng thủy sản (1399/QĐ-ĐHNT ngày 30/10/2019) 

17. Quyết định kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chương trình Công nghệ sinh học (1400/QĐ-ĐHNT ngày 30/10/2019) 

18. Quyết định công nhận giảng viên tiêu biểu cấp trường NH 2018-2019 (1421/QĐ-ĐHNT ngày 06/11/2019)

19. Thông báo tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Trường (760/TB-ĐHNT ngày 08/11/2019)

20. Thông báo kế hoạch phát triển ngân hàng đề thi kết thúc học phần và Ứng dụng Rubric trong đánh giá học tập (826/TB-ĐHNT ngày 29/11/2019)

21. Quyết định thành lập Hội đồng và Ban thư ký đánh giá và cải tiến nhà trường giai đoạn 2018-2023 (1557/QĐ-ĐHNT ngày 02/12/19)

22. Thông báo về việc tổ chức lưu giữ tập trung các bài thi kết thúc học phần (835/TB-ĐHNT ngày 05/12/2019)

 

NĂM 2018

1. Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017- 2018 (86/KH-ĐHNT ngày 23/2/2018)

2. Quyết định thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng trường đại học Nha Trang (159/QĐ-ĐHNT ngày 07/3/2018)

3. Thông báo về việc quy trình xác nhận văn bằng, chứng chỉ (295/TB-ĐHNT ngày 17/5/2018)

4. Quy định đánh giá học phần (631/QĐ-ĐHNT ngày 23/5/2018)

5. Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan, học kỳ 2 năm học 2017-2018 (352/TB-ĐHNT ngày 08/6/2018)

6. Thông báo về việc tổ chức triển khai đánh giá hoạt động giảng dạy năm học 2017-2018 (370/TB-ĐHNT ngày 18/6/2018)

7. Thông báo về việc tổ chức thanh toán giảng dạy năm học 2017-2018 (398/TB-ĐHNT ngày 02/7/2018)NĂM 2017

1. Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017

2. Kế hoạch đáp ứng hoạt động kiểm định chất lượng giai đoạn 2016-2021 (58/KH-ĐHNT ngày 06/02/2017)

3. Quyết định v/v cập nhật Sứ mạng - Tầm nhìn - Phương châm - Giá trị cốt lõi của Trường ĐHTN (185/QĐ-ĐHNT ngày 21/02/2017)

4. Thông báo v/v triển khai đánh giá hoạt động giảng dạy năm học 2016-2017

5. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét chọn Giảng viên giảng dạy tiêu biểu cấp Trường năm học 2016-2017 (619/QĐ-ĐHNT ngày 11/7/2017)

6. Quyết định công nhận giảng viên giảng dạy tiêu biểu cấp trường NH 2016-2017 (740/QĐ-ĐHNT ngày  17/8/2017)

7. Định mức tính giờ các hoạt động E-Learing, năm học 2017-2018 (theo Tờ trình ngày 27/9/2017)

8. Thông báo Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng, Năm học 2017-2018 (608/TB-ĐHNT ngày 25/10/2017)

9. Quyết định v/v ban hành Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, giai đoạn 2017-2021 (1042/QĐ-ĐHNT ngày 26/10/2017).

10. Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản (1174/QĐ-ĐHNT ngày 20/11/2017)

11. Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản (1175/QĐ-ĐHNT ngày 20/11/2017)

12. Thông báo kế hoạch phát triển ngân hàng đề thi kết thúc học phần các học phần Giáo dục đại cương năm học 2017-2018 (682/TB-ĐHNT ngày 24/11/2017)

13. Quyết định ban hành quy định công tác đảm bảo chất lượng bên trong của Trường ĐH Nha Trang ( 1206/QĐ-ĐHNT ngày 29/11/2017)

14. Quyết đinh thành lập ban chấm thi tiếng Anh cho sinh viên không chuyên (1207/QĐ-ĐHNT ngày 29/11/2017)

15. Quyết định thành lập Ban đề thi và ban in sao đề thi các học phần tiếng Anh không chuyên (1208/QĐ-ĐHNT ngày 29/11/2017)

16. Quyết định ban hành quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ của trường đại học Nha Trang (1284/QĐ-ĐHNT ngày 07/12/2017)

17. Kế hoạch khắc phục các tồn tại từ hoạt động đánh giá ngoài 2017 (694/KH-ĐHNT ngày 06/12/2017)

18. Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên trong học kỳ 1, năm học 2017-2018 (695/TB-ĐHNT ngày 06/12/2017)


NĂM 2016

1. Thông báo v/v ban hành Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp (TB số 03/TB-ĐHNT ngày 05/01/2016)

2. Thông báo kế hoạch tự chủ làm/in phôi văn bằng, chứng chỉ (TB số 31/TB-ĐHNT ngày 21/01/2016)

3. Quyết định v/v thành lập Ban đề thi và Ban in sao đề thi các HP tiếng Anh không chuyên (QĐ số 108/QĐ-ĐHNT ngày 24/02/2016)

4. Thông báo v/v phân công tổ chức thi chung đề một số học phần trong học kỳ 2/NH 2015-2016 (TB số 113/TB-ĐHNT ngày 09/3/2016)

5. Thông báo v/v tiếp tục chấn chỉnh hoạt động in ấn, kinh doanh bài giảng, tài liệu học tập (TB số 199/TB-ĐHNT ngày 13/4/2016)

6. Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu CTĐT trình độ ĐH và CĐ chính quy (QĐ số 330/QĐ-ĐHNT ngày 20/4/2016)

7. Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu CTĐT trình độ ĐH liên thông từ TC, CĐ, VLVH, văn bằng 2 (QĐ số 331/QĐ-ĐHNT ngày 20/4/2016)

8. Quyết định v/v ban hành Quy ước Văn hóa công sở của công chức, viên chức và người lao động Trường ĐHNT (QĐ số 336/QĐ-ĐHNT ngày 21/4/2016)

9. Thông báo v/v ban hành Quy trình tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên không chuyên (TB số 236/TB-ĐHNT ngày 27/4/2016)

10. Quyết định v/v ban hành mẫu Đề cương HP và Đề cương chi tiết HP (QĐ số 371/QĐ-ĐHNT ngày 06/5/2016)


11. Quyết định v/v ban hành Quy định đánh giá học phần (QĐ số 474/QĐ-ĐHNT ngày 21/6/2016)

12. Thông báo v/v lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2016-2017 (TB số 560/TB-ĐHNT ngày 19/9/2016)

13. Thông báo v/v hoàn thiện học chế tín chỉ - Năm học 2016-2017 (TB số 609/TB-ĐHNT ngày 06/10/2016)

14. Thông báo Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng Năm học 2016-2017 (TB số 623/TB-ĐHNT ngày 13/10/2016)

15. Kế hoạch Thanh tra Năm học 2016-2017 (KH số 659/KH-ĐHNT ngày 26/10/2016)

16. Thông báo Kế hoạch khắc phục những hạn chế của Nhà trường theo yêu cầu của các Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT - Năm học 2016-2017 (TB số 758/TB-ĐHNT ngày 14/12/2016)

17. Thông báo v/v phân công triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ sinh viên năm thứ nhất trong học tập và rèn luyện (TB số 781/TB-ĐHNT ngày 23/12/2016)

18. Thông báo Kết luận Hội nghị đào tạo các Học phần thuộc Bộ môn Toán, Vật lý, Hóa học (TB số 757/TB-ĐHNT ngày 14/12/2016)

NĂM 2015

1. Thông báo v/v Tổ chức thí điểm hoạt động dạy và học các học phần giáo dục chuyên nghiệp bằng tiếng Anh cho khối không chuyên ngữ (TB số 07/TB-ĐHNT ngày 08/01/2015)

2. Thông báo v/v Giao nhiệm vụ tổ chức quản lý, in sao đề thi và chấm thi tốt nghiệp (TB số 119/TB-ĐHNT ngày 13/3/2015)

3. Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại Tọa đàm trao đổi giải pháp về tăng cường hiệu quả công tác đánh giá học tập (TB số148/TB-ĐHNT ngày 25/3/2015)

4. Thông báo v/v lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động GD của GV (TB số 159/TB-ĐHNT ngày 02/4/2015)

5. Quyết định v/v ban hành Qui định tiếp công dân (QĐ số 447/QĐ-ĐHNT ngày 11/5/2015)

6. Quyết định v/v ban hành Qui trình tổ chức hoạt động phục vụ giảng dạy và thực hiện báo cáo xác nhận thanh toán lượng điện năng phục vụ đào tạo tại Trung tâm NC&PT Công nghệ Phần mềm (QĐ số 654/QĐ-ĐHNT ngày 20/7/2015)

7. Thông báo v/v Tổ chức thanh toán giảng dạy năm học 2014-2015 (TB số 421/TB-ĐHNT ngày 22/7/2015)

8. Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2015-2016 (TTr ngày 12/8/2015)

9. Thông báo v/v tổ chức hàng năm Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Khoa (TB số 500/TB-ĐHNT ngày 26/8/2015)

10. Thông báo Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng năm học 2015-2016 (TB số 589/TB-ĐHNT  ngày 05/10/2015)

11. Thông báo v/v Tổ chức sinh hoạt học thuật cấp Bộ môn (TB số 602/TB-ĐHNT ngày 12/10/2015)

12. Thông báo v/v ban hành Quy trình xây dựng kế hoạch giáo vụ năm học (TB số 631/TB-ĐHNT ngày 27/10/2015)

13. Thông báo v/v cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ báo cáo tự đánh giá (TB số 654/TB-ĐHNT ngày 05/11/2015)

14. Hướng dẫn lấy ý kiến người học về giảng dạy học phần (áp dụng từ Học kỳ 2, Năm học 2014-2015)


 
NĂM 2014

1. Đổi mới quy trình lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy (25/3/2014)

2. Quyết định v/v ban hành Qui định xây dựng Văn hóa chất lượng (QĐ số 489/QĐ-ĐHNT ngày 05/6/2014)

3. Thông báo v/v kê khai giờ làm việc của CBGD năm học 2013-2014 (TB số 445/TB-ĐHNT ngày 30/7/2014)

4. Thông báo kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo năm học 2014-2015 (TB số 515/TB-ĐHNT ngày 27/8/2014)

5. Quyết định v/v ban hành Chuẩn mực hoạt động giảng dạy (QĐ số 984/QĐ-ĐHNT ngày 07/10/2014)

6. Kế hoạch công tác Thanh tra Năm học 2014-2015 (TTr ngày 07/10/2014)

7. Thông báo v/v ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT của trường ĐHNT giai đoạn 2014-2012 NH 2014-2015 (TB số 633/TB-ĐHNT ngày 14/10/2014)

8. Thông báo v/v Ban hành qui trình tổ chức triển khai và đánh giá hoạt động GD (TB số 760/TB-ĐHNT ngày 22/12/2014)

NĂM 2013

1. Thông báo v/v ban hành quy trình tổ chức đổi mới PPGD và kiểm tra đánh giá năm học 2013-2014 (TB số 441/TB-ĐHNTngày 05/9/2013)

2. Quyết định v/v ban hành Qui định đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần (QĐ số 1046/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2013)

3. Thông báo v/v triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt trong báo cáo tự đánh giá KĐCL lần III (TB số 489/TB-ĐHNT ngày 23/10/2013)

4. Thông báo v/v tổ chức sinh hoạt học thuật cấp Bộ môn (TB số 576/TB-ĐHNT ngày 05/11/2013)

5. Quyết định v/v bổ sung chức năng và đổi tên đơn vị thành Phòng Đảm bảo chất lượng & Thanh tra. (QĐ số 1591/QĐ-ĐHNT ngày 29/11/2013)

6. Kế hoạch chiến lược phát triển trường Đại học Nha Trang đến năm 2020


1. Quyết định v/v ban hành qui trình tổ chức thi tiếng Anh mô phỏng chuẩn TOEIC (QĐ số 65/QĐ-ĐHNT ngày 06/02/2012)

2. Thông báo v/v xây dựng Chương trình học phần/Chương trình GD học phần (TB số 514/TB-ĐHNT ngày 14/10/2012)


NĂM 2011

1. Đề án công tác nâng cao chất lượng đào tạo ĐH&SĐH giai đoạn 2011-2016 (QĐ số 626/QĐ-ĐHNT ngày 26/5/2011)


NĂM 2010

1. Đề án công tác đảm bảo chất lượng giai đoạn 2010-2015 (QĐ 1546/QĐ-ĐHNT ngày 19/11/2000)

NĂM 2009

1. Qui định về hoạt động đổi mới công tác giảng dạy (QĐ số 549/QĐ-ĐHNT ngày 14/4/2009).