Văn bản Thanh tra
Minimize

 

MỘT SỐ VĂN BẢN THANH TRA GIÁO DỤC VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

 

1. Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở GDĐH, TCCN (hiệu lực thi hành từ ngày 03/02/2013):

          * Một số nội dung chính 

          * Văn bản liên quan:

            - Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục (hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013)

            - Tờ trình số 7496/BGDĐT-TTr ngày 15/10/2013 v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013-14 đối với các cơ sở GDĐH, TCCN (hiệu lực thi hành từ ngày 22/9/2011) 

            - Nghị định số 138/NĐ-CP ngày 22/10/2013: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2013)

2. Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục (hiệu lực thi hành từ ngày 18/01/2014)

          * Nội dung toàn văn Thông tư

          * Một số nội dung chính

          * Văn bản liên quan:

            - Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 (hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011)

            - Nghị định số 86/NĐ/2011/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra (hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2011)

            - Nghị định số 07/2012/NĐ-CP: Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành (hiệu lực thi hành từ ngày 05/4/2012)

            - Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 (hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2012)  

            - Nghị định số 75/2012/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại (Nội dung cần quan tâm: Điều 3, 4, 27)

            - Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 của Quốc hội (hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012). Nội dung cần quan tâm: Điều 9,10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26)

3. Luật tiếp công dân (2013)

4. Thông tư số 40/2013/TT-Bộ GDĐT ngày 18/12/2013 Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 


 

Tin Mới
Minimize
Tin nổi bật