Kỷ yếu hội thảo
Đóng
KỶ YẾU HỘI THẢO


STT

 Khoa/Viện

Tên kỷ yếu

1  Khoa Kỹ thuật giao thông
1) Kỷ yếu Hội thảo "Xây dựng và triển khai các biện        pháp hỗ trợ sinh viên Khoa KTGT học tập có hiệu        quả"
2) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy        "Gắn kết đào tạo với doanh nghiệp"
3) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy        "Mở ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực"
4) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy         (tháng 5/2016)
5) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy         (tháng 6/2016)

2  Khoa Ngoại ngữ
1) Kỷ yếu Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy        (26.6.14)

2) Kỷ yếu Hội nghị chuyên đề "Đổi mới phương               pháp giảng dạy Ngoại ngữ (29.3.14)
3) Kỷ yếu Hội nghị chuyên đề "Đổi mới phương               pháp giảng dạy Ngoại ngữ" (lần thứ nhất, 2013)
4) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và         đổi mới PPGD (2016)
5) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo      (tháng 02/2016)
6) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo       (tháng 3/2016)

7) 
Kỷ yếu Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy     và         nâng cao chất lượng đào tạo (tháng 6/2016)
8) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo            (2016)
9) Kỷ yếu Hội thảo xây dựng ngân hàng đề thi A1,           A2, B1 (2016)

3  Viện Nuôi trồng Thủy sản
Kỷ yếu Hội thảo khoa học
4  Khoa Xây dựng
1) Kỷ yếu Hội thảo (31/12/11)
2) Kỷ yếu Hội thảo (NH 2012-2013)
3) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và         NCKH (tháng 4/2016)

5  Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường
1) Kỷ yếu Hội nghị đổi mới công tác giảng dạy           theo hệ tín chỉ (tháng 10/2011).
2) Kỷ yếu Hội nghị đổi mới phương pháp giảng          dạy của giảng viên: Chủ đề "Chia sẻ kinh              nghiệm, đánh giá khó khăn và đề xuất giải pháp    trong giảng dạy tín chỉ" (NH 2012-2013)
.
3) Kỷ yếu Hội nghị Đổi mới công tác giảng dạy của         GV (NH 2014-2015)
4) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và        đổi mới PPGD (2016)
5) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo      (tháng 02/2016)
6) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo      (tháng 3/2016)
7) Kỷ yếu Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo -           Năm học 2015-2016 (tháng 7/2016)
8) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo             (2016)
6  Khoa Kế toán Tài chính
1) Kỷ yếu Hội thảo PPGD và nghiên cứu trong Kế           toán Tài chính (tháng 5/2015)
2) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo             (tháng 5/2016)
7  Khoa Kinh tế
Kỷ yếu Hội thảo Đổi mới PPGD&ĐG (NH 2014-2015) 
8  Nhóm GV Trường ĐHNT
Kỷ yếu Hội thảo Phát triển và thực hiện Chương trình giáo dục đại cương (tháng 5/2017)
9  Khoa Công nghệ Thực phẩm
1) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo         (NH 2015-2016)
2) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo -       NH 2015-2016 (tháng 7/2016)
10  Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn
1) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo      (tháng 01/2016)
2) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo            (2016)
3) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo      (tháng 01/2017)
4) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo       (tháng 5/2017)

11  Khoa Cơ khí
1) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo
2) Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo         (tháng 6/2016)
12   Khoa Điện - Điện tử
Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và sinh hoạt học thuật (tháng 5/2016)