Chức năng nhiệm vụ
Đóng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, kiểm soát và triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác sau đây:

- Kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Công tác đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo.

- Tổ chức và quản lý đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá,…

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế đào tạo tại các Khoa/Viện đào tạo.

- Quản lý và theo dõi khối lượng giờ giảng của CBGD, xác nhận để tính thanh toán vượt giờ.

- Quản lý CBVC của đơn vị và tài sản thiết bị được giao.

2. Thanh tra nội bộ theo Điều 4 Thông tư 51/2012/TT-Bộ GDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản; hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện các quy định về điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của trường.

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của các đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc trường.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

(Cập nhật ngày 01/5/2017)

1. Ông Lê Văn Hảo (Trưởng phòng)

- Chỉ đạo chung các công việc của Phòng.

- Tham mưu cho Giám hiệu về hoạt động ĐBCL.

- Chủ trì công tác xây dựng, cập nhật văn bản về ĐBCL.

- Tổ chức triển khai, đánh giá các chương trình/đề án công tác cấp Trường.

- Chủ trì công tác tập huấn và triển khai KĐCL nhà trường và CTĐT.

- Chủ trì hoạt động đổi mới PPGD và đánh giá, các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển văn hóa chất lượng.

- Phụ trách Diễn đàn đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá.

2. Bà Nguyễn Thị Kim Vân (Chuyên viên)

- Thường trực công tác KT-GS hoạt động đào tạo.

- Thường trực theo dõi tiến độ thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm học, công tác tiếp dân, lập báo cáo thanh tra.

- Thường trực công tác đề thi tốt nghiệp, học kỳ.

- Thường trực công tác thanh toán giờ giảng.

- Thường trực theo dõi tiến độ thực hiện Kế hoạch khắc phục các hạn chế khi tham gia KĐCL.

- Thường trực công tác lấy ý kiến các bên liên quan.

- Cập nhật trang Web của Phòng, Thư ký Diễn đàn đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá.

- Tham gia công tác KĐCL nhà trường và CTĐT.

- Tham gia theo dõi việc công khai và thực hiện ĐCHP, ĐCCTHP của các Khoa/Viện được phân công.

- Tham gia các công tác khác do Lãnh đạo phòng phân công.

3. Bà Lê Ngọc Quý Linh (Chuyên viên)

- Thường trực theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch NH 2016-17 của Trường.

- Thường trực theo dõi thực hiện Kế hoạch ĐBCL NH 2015-2016.

- Thường trực công tác chấm thi tốt nghiệp, thẩm định hồ sơ xét tốt nghiệp.

- Thường trực công tác cập nhập minh chứng KĐCL online.

- Thường trực công tác chấm thi.

- Thường trực công tác kiểm tra KTX và các hoạt động SV.

- Tham gia công tác KĐCL nhà trường và CTĐT.

- Tham gia theo dõi việc công khai và thực hiện ĐCHP, ĐCCTHP của các Khoa/Viện được phân công.

- Phụ trách CSVC, văn thư, công tác nội vụ của phòng.

- Tham gia các công tác khác do Lãnh đạo phòng phân công.

4. Bà Trần Trương Thy Thơ (Chuyên viên)

- Thường trực theo dõi, ghi nhận hoạt động hội thảo NCCLĐT, SHHT của các khoa, BM.

- Thường trực công tác theo dõi, đánh giá hoạt động đổi mới PPGD, công tác kiểm tra hành chính hoạt động giảng dạy.

- Thường trực theo dõi tiến độ thực hiện Kế hoạch hoàn thiện học chế tín chỉ.

- Thường trực theo dõi triển khai E-Learning.

- Thường trực theo dõi việc công khai ĐCHP, ĐCCTHP.

- Thường trực theo dõi hoạt động thực hành, thực tập.

- Tham gia các công tác khác do Lãnh đạo phòng phân công

5. Ông Lê Xuân Thắng (Chuyên viên): Đi học NCS