NHÂN SỰ
Đóng


Điện thoại: 0258 3543428
Email: dbcltt@ntu.edu.vn


STT
Họ và tên
 Chức vụ
 Email  Điện thoại
1
 TS. Đinh Đồng Lưỡng
Phó trưởng phòng
 luongdd@ntu.edu.vn  0966 100 661
 2  ThS. Nguyễn Thị Kim Vân Chuyên viên
kimvan@ntu.edu.vn
0914 137 979
3
 TS. Đinh Thị Thu Hà
Chuyên viên
hadtt@ntu.edu.vn
0983 451 300
 3  ThS. Lê Ngọc Quý Linh
 Chuyên viên
quylinh@ntu.edu.vn 
0934 793 435
 4  CN.Trần Trương Thy Thơ
Chuyên viên
thottt@ntu.edu.vn  0984 006 606
6  PGS.TS Lê Văn Hảo
 Cố vấn
 haolv@ntu.edu.vn 0905 102 855