NHÂN SỰ
Đóng


Điện thoại: 058.3543428
Email: dbcltt@ntu.edu.vn


STT
Họ và tên
 Chức vụ
 Email  Điện thoại
1
TS. Lê Văn Hảo
Trưởng phòng
 haolv@ntu.edu.vn  0905102855
 2 ThS. Lê Xuân Thắng


(đi học NCS)
 3  CN. Nguyễn Thị Tâm
 Chuyên viên
tamnt@ntu.edu.vn 
0984611758
 4  ThS. Lê Ngọc Quý Linh
 Chuyên viên
quylinh@ntu.edu.vn  0934793435
 5  ThS. Nguyễn Thị Kim Vân
 Chuyên viên
 kimvan@ntu.edu.vn 0914137979