NHÂN SỰ
Đóng

Điện thoại: 0258 3543428
Email: dbcltt@ntu.edu.vnSTT 

Họ và tên 

 Chức vụ

 Email

 Điện thoại

 TS. Đinh Đồng Lưỡng

Phó trưởng phòng 

 luongdd@ntu.edu.vn

 0966 100 661

2

 PGS.TS Lê Văn Hảo

Cố vấn 

haolv@ntu.edu.vn 

0905 102 855 

3

 ThS. Nguyễn Thị Kim Vân

Chuyên viên

kimvan@ntu.edu.vn

0914 137 979

4

 ThS. Lê Ngọc Quý Linh

 Chuyên viên

quylinh@ntu.edu.vn 

0934 793 435 

5

 CN.Trần Trương Thy Thơ

Chuyên viên

thottt@ntu.edu.vn

 0984 006 606

6

 CN. Trần Thị Bích Thảo

Chuyên viên

thaottb@ntu.edu.vn

0905 938 273