MINH CHỨNG 4.2
Đóng

* NĂM 2011:
- Bài phát biểu của Hiệu trưởng v/v đào tạo tín chỉ tại trường ĐHNT - Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 631 v/v quy định quản lý sinh viên theo học chế tín chỉ 
- Quy định đào tạo sinh viên theo hệ thống tín chỉ 
* NĂM 2012:
- Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
- Quy định nhiệm vụ quản lý Sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ
- Quy định quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường ĐH Nha Trang

* NĂM 2013:
- Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường ĐH Nha Trang

* NĂM 2014:

Kế hoạch hoàn thiện hệ thống tín chỉ NH 2013-2014

- 
Kế hoạch tiếp tục hoàn thiện hệ thống tín chỉ NH 2014-2015

* DANH MỤC MINH CHỨNG GIAI ĐOẠN 2012 -2017:


Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày/tháng/năm ban hành

Nơi ban hành

Tiêu chí 4.2: Thực hiện công nhận kết quả học tập của người học theo niên chế kết hợp với học phần; có kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

H4.2.1

Đề án triển khai đào tạo

QĐ số 01/QĐ-ĐHNT ngày 02/01/2008

Trường ĐHNT

H4.2.2

QĐ ban hành Quy định Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo HTTC

QĐ số 612/2009/QĐ-ĐHNT

Trường ĐHNT

H4.2.3

QĐ rà soát và cập nhật lại quy định tổ chức đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

QĐ số 789/QĐ-ĐHNT ngày 30/12/2015

QĐ số 65/QĐ-ĐHNT ngày 22/1/2016

Trường ĐHNT

H4.2.4

Sổ tay công tác SV

Sổ tay công tác SV 2013

Trường ĐHNT

H4.2.5

Quy trình xây dựng kế hoạch và TKB

TB số 631/TB-ĐHNT ngày 27/10/2015

Trường ĐHNT

H4.2.6

TB v/v tổ chức đào tạo tiếng Anh cho k57

TB số 02/TB-ĐHNT ngày 5/1/2016;

Trường ĐHNT


QĐ v/v ban hành quy định về CĐR và tổ chức đào tạo tiếng Anh cho sinh viên không chuyên k57

QĐ số 877 QĐ- ĐHNT ngày 25/9/2015

Trường ĐHNT

H4.2.7

Xây dựng bộ tiêu chí và khung đánh giá học chế tín chỉ

Công bố tại tạp chí Khoa học - ĐH Huế, 2015

  H4.2.8

TB hoàn thiện học chế tín chỉ NH 2016-2017

Số 609/TB-ĐHNT ngày 6/10/2016

Trường ĐHNT

   Nghị quyết ĐU quý 2/2015
Số 25-NQ-ĐU ngày 24/3/2015
 

H4.2.9

TB v/v tự chọn học phần được áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo SĐH

Bảng thống kê các danh mục học phần tự chọn kèm theo

Trường ĐHNT

H4.2.10

TB rà soát và hoàn thiện CTĐT VLVH, LT và BH

TB số 753/TB ngày 25/12/2015

Trường ĐHNT