BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC
Đóng
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG NĂM 2013

 ẢNH  Họ và tên
Chức vụ
nhiệm vụ
ghi chú
 
 Phan Thanh Liêm
 P. Hiệu trưởng
 Chủ tịch
 
   Tống Văn Toản
P. Trưởng phòng CTSV
Phó CT
 
   Lê Phương Chung
 Bí thư Đoàn Trường
 Phó CT
 
   Nguyễn Thị Hiển
 Kế toán trưởng
 Thư ký
 
   Vũ Ngọc Bội
 Chủ tịch Công Đoàn Trường
 Ủy viên
 
   Đỗ Quốc Việt
 Chủ tịch Hội sinh viên
Ủy viên
 
   Đỗ Như An
 T. Khoa CNTT
 Ủy viên  
  Ngô Anh Tuấn
 P. Khoa NTTS
 Ủy viên  
   Phan Thị Dung
 T. Khoa Kinh tế
 Ủy viên  
  Huỳnh Văn Nhu
 P. Khoa KTGT
 Ủy viên  
   Trần Đại Tiến  Khoa Cơ khí
 Ủy viên  
   Trần Đức Phú GĐ. Viên KH&CNKH TS
 Ủy viên  
   Hồ Huy Tựu
 P. Trưởng Khoa Kinh tế
 Ủy viên  
   Phạm Bá Linh
 Trưởng Khoa Xây dựng
 Ủy viên  
   Lê Hoài Nam
 P. Trưởng Phòng CTSV
 Ủy viên  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG NĂM 2009


 ẢNH  Họ và tên
Chức vụ
nhiệm vụ
ghị chú
   Nguyễn Văn Ba
 P. Hiệu trưởng
 Chủ tịch
 
   Lê Văn Hảo
 P. chủ tịch CĐ trường
 Phó CT
 
   Tống Văn Toản
 Bí Thư Đoàn trường
Phó CT
 
   Đỗ Quốc Việt
 Chủ tịch Hội sinh viên
Thư ký
 
   Trương Trọng Ánh
 P. Trưởng Phòng ĐT
 Ủy viên
 
   Đỗ Đình May
 P. Khoa Cơ khí
 Ủy viên  
   Đỗ Như An
 P. Khoa CNTT
 Ủy viên  
   Nguyễn Đình Long
 P. Khoa KTTT
 Ủy viên  
   Phan Thị Dung
 P. Khoa Kinh tế
 Ủy viên  
   Nguyễn Hữu Nghĩa
 P. Khoa Cơ bản
 Ủy viên  
   Trần Đại Tiến  P. Khoa CB  Ủy viên  
   Trần Đức Phú  P. Khoa Khai Thác  Ủy viên  
   Lê Hoài Nam
 P. Khoa LLCT
 Ủy viên  
   Ngô Anh Tuấn
 P. Khoa NTTS
 Ủy viên  
   Vũ Ngọc Bội
 P. Viện trưởng Viên CNSH
 Ủy viên